Show simple item record

dc.contributor.authorÇetin, İhsan
dc.contributor.authorMuhtaroğlu, Sabahattin
dc.contributor.authorYılmaz, Birsen
dc.contributor.authorKurtoğlu, Selim
dc.date.accessioned2015-11-23T22:37:24Z
dc.date.available2015-11-23T22:37:24Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn2147-4877
dc.identifier.urihttp://www.yasambilimleridergisi.com/makale/pdf/1433860198.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/1529
dc.description.abstractÇocukluk obezitesinin artan hızı ve ilişkili olduğu sağlık sonuçları, tıbbi araştırmaların ve sağlık politikalarının bu konuya ilgisini artırmıştır. Obez kişilerde abdominal obezite ile Small Dense LDL (sdLDL) düzeylerinin ilişkili olduğu ve plazma endotelin-1 (ET-1) seviyelerinin yükseldiği vurgulanmıştır. Lipokalin-2 (Lip-2), termoregülasyonda rol oynamaktadır ve obezite ile ilişkilendirilmektedir. Bu sebeple çalışmamızda obez çocuklarda sdLDL, ET-1 ve Lip-2 seviyelerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmamıza yaşları 6-15 arasında olan 51 obez ve 40 sağlıklı çocuk alınmıştır. Obezite, yaş ve cinsiyet göz önüne alınarak, 95 persentil ve üzerindeki (Beden kütle indeksi) BKİ ile belirlenmiştir. Serum Lip–2 ile plazma ET-1 enzim bağlı immünoassay ile ölçülmüştür, sdLDL ölçümü süpernatan elde edilmesini takiben otoanalizörde LDL ölçüm kiti kullanılarak tayin edilmiştir. Obez çocukların boy uzunluğu, vücut ağırlığı ve BKİ değerlerinin kontrol grubuna göre anlamlı oranda yüksek olduğu bulunmuştur (p<0,05). İki grup karşılaştırıldığında; sdLDL, ET-1 ve Lip-2 düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). Obez erkek çocukları ile karşılaştırıldığı zaman obez kız çocuklarının lip-2 düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0,05). İleriki süreçte yapılacak deneysel ve hücresel çalışmalar ile obez kız çocuklarında artmış lip-2 düzeylerinin açıklığa kavuşturulması, obezitenin cinsiyet üzerindeki etkisini ortaya çıkartmak için katkı sağlayabileceğini öne sürebiliriz.en_US
dc.description.abstractThe high prevalence of childhood obesity and related health consequences have received increasing attention in medical studies and health policies. It is emphasized that abdominal obesity and the level of small dense LDL (sdLDL) are related each other and, the level of ET-1 have increasing in obese population. Lipocalin-2 (LCN-2) plays a role in thermoregulation and is associated with obesity. Therefore, we aim to evaluate sdLDL, ET-1 and Lip-2 levels in obese children. Our study included 51 obese children and 40 healthy controls aged 6-15 years. Obesity was defined as a body mass index (BMI) ≥ 95th percentile for age and gender. Serum LCN–2, plasma endothelin–1 were measured by enzyme-linked immunosorbent assays, and the measurement of sdLDL were determined using the LDL measurement kit in autoanalyzer followed by obtaining supernatant. The height, weight and BMI of obese children was significantly higher than that of the control group (p<0,05). When the two groups were compared; there was no statistically significant difference among sdLDL, ET-1 and LCN-2 levels (p>0,05). Lip-2 levels were found to be statistically significantly higher in the obese girls compared to obsese boys (p<0,05). We suggest that clarification of the increased lip-2 level of girls with future experimental and cellular studies may contribute to the understanding of the impact of obesity on gender.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇocukluk obezitesien_US
dc.subjectBKİen_US
dc.subjectsdLDLen_US
dc.subjectET-1en_US
dc.subjectLip-2en_US
dc.subjectChildhood obesityen_US
dc.subjectBMIen_US
dc.subjectLCN-2en_US
dc.titleObez Çocuklarda Small Dense LDL, Endotelin-1 ve Lipokalin-2 Seviyelerinin Değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of Small Dense LDL, Endothelin-1 And Lipocalin-2 Levels in Obese Childrenen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBatman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDTR108049en_US
dc.contributor.authorIDTR2552en_US
dc.contributor.authorIDTR113160en_US
dc.contributor.authorIDTR9867en_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage151en_US
dc.identifier.endpage161en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record