Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAydın, Seçkin
dc.contributor.authorGök, Murat
dc.date.accessioned2018-09-21T06:37:44Z
dc.date.available2018-09-21T06:37:44Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationGök, M. (2018). Gündelik hayat ve güncel sanat ilişkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batman.en_US
dc.identifier.other504907
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/1857
dc.description.abstractSon yüzyılda, modern kapitalist toplumsal ilişkiler düzeninde ve bürokratik yöntemlerle gündelik hayat baskı altına alınmıştır. Modern gündelik hayat içerisinde tahakküm altına alınan birey, gündelik yaşamın denetlenemeyen kısımlarında gedikler açarak, kendine göre çeşitli strateji ve taktikler geliştirerek mücadelesini vermiştir. Hem sanatın hem de gündelik hayatın özellikle toplumsal değişimin hızlı yaşandığı yıllarda önemi artmıştır. Sürrealizm ve Dada gibi öncü sanat akımlarının hem sanattaki hem de gündelik hayattaki rutinlerin akışını etkileyerek, sanatta, kültüre, düşünceye dair yaklaşımlar sergilemişlerdir. Aralanan bu kapıda, gündelik hayat pratiklerinin sanatta ele alınması, belirgin bir şekilde ivme kazanarak, günümüzde devam etmektedir. Türkiye'de de modernleşme süreci, neo-liberalist politikalar ve 12 Eylül 1980 askeri darbesinin neden olduğu hızlı değişimin sonuçları gündelik hayatta da yansımıştır. Bu değişime referansla gündelik hayatın sanata yansıma biçimi, sanatçıların çoğunlukla bireysel bir şekilde gündelik hayata ilişkin, sergiledikleri duyarlılık ve gündelik hayatı anlama çabaları, farklı açılardan tez kapsamında ele alınmıştır. Araştırmamda gündelik hayat sanat ilişkisi genel olarak sanatçı ve sanat eseri odaklı olarak ele alınarak açıklanmaya çalışılmıştır. Bu incelemelere göre de gündelik hayata referansla kendiişlerimden de örneklerle, konunun daha iyi anlaşılmasına çaba gösterdim.en_US
dc.description.abstractIn the last century, daily life has been put under pressure by the context of modern capitalist social relations and bureaucratic methods. The individual under dominance in modern daily life has struggled by developing various strategies and tactics according to his own self by opening the gap in the uncontrollable parts of daily life. Both art and everyday life have increased in importance especially in the years when social change has been fastest. They have exhibited approaches to art, culture, and thought, influencing the flow of both the art and daily life routines of leading art movements such as Surrealism and Dada. At this interrupted door, the handling of daily life practices in the art continues today, gaining momentum markedly. In Turkey, the modernization process, the neo-liberalist policies and the results of the rapid change caused by the September 12, 1980 military coup was also reflected in daily life. In my research, daily life art relation has been tried to be explained by focusing on artist and art work in general. With this change, the art of reflection of daily life, the daily life of the artists, the sensitivity of daily life and the efforts of daily life comprehension have been taken up within the scope of this theses from different angles. According to these examinations, I tried to better understand the subject with examples from my own work with reference to daily life.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGündelik Hayaten_US
dc.subjectGüncel Sanaten_US
dc.subjectPopüler Kültüren_US
dc.subjectStratejien_US
dc.subjectTaktiken_US
dc.subjectDaily Lifeen_US
dc.subjectContemprorary Arten_US
dc.subjectPopular Culturen_US
dc.subjectStrategyen_US
dc.subjectTacticsen_US
dc.titleGündelik hayat ve güncel sanat ilişkisien_US
dc.title.alternativeDaily life and contemproary art relationshipen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.identifier.startpage78en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record