Show simple item record

dc.contributor.advisorIşıkgöz, Mustafa Enes
dc.contributor.authorBor, Muhammed Ömer
dc.date.accessioned2018-09-21T12:03:18Z
dc.date.available2018-09-21T12:03:18Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationBor, M. Ö. (2018). Terapatik rekreasyon faaliyetlerinin down sendromlu çocukların sosyal gelişimine etkisi: Elazığ ili örneği (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batman.en_US
dc.identifier.other497329
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/1867
dc.description.abstractBu araştırma, terapatik rekreasyon faaliyetlerinin down sendromlu çocukların sosyal gelişimine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Elazığ ilinde Özel Eğitim Sınıflarında öğrenim gören 07-12 yaş arası 69 Down Sendromlu (DS) öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Akçamete ve Avcıoğlu (2005) tarafından geliştirilen "Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği" kullanılmıştır. Ölçek 30 gün ara ile iki defa uygulanmıştır. İlk önce oyun parogramı uygulanmaksızın belirlenen 69 öğrenci grubuna ölçek uygulanmış, daha sonra aynı gruba 30 gün süre ile "Terapatik rekreasyon ile ilgili oyunları içeren 4 ana grupta 36 adet "Özel Eğitim Oyun Programı" uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS 22 paket programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel metotları (Frekans, Yüzde, Ortalama, Standart Sapma) yanı sıra, ön test ve son test için Paired Samples t-testi ve tek yönlü varyans analizi ANOVA testleri, değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek için de regresyon analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda; Down Sendromlu öğrencilere uygulanan terapatik rekreasyon faaliyetlerinin DS çocukların sosyal gelişimi üzerinde etkili olduğu sosyal becerileri değerlendirme Ölçeği uygulanarak görülmüştür. Sosyal gelişime ilişkin becerilerin temel alt boyutları olan; Temel sosyal beceriler, temel konuşma beceriler, ileri konuşma becerileri, ilişkiyi başlatma becerileri, ilişkiyi sürdürme becerileri, grupla iş yapma becerileri, duygusal becerileri, kendini kontrol etme becerileri, saldırgan davranışlarla başa çıkma becerileri, sonuçları kabul etme becerileri, yönerge verme becerileri ve bilişsel beceriler boyutlarında son test ortalamalarının anlamlı olarak yüksek çıktığı görülmüştür. Ayrıca terapatik rekreasyon eğitimi alan özel eğitim öğretmenlerinin terapatik rekreasyon faaliyetleri eğitiminde daha etkili oldukları tespit edilmiştir. Araştırma sonucu kapsamında, DS çocukların demografik değişkenlerine göre sosyal gelişimlerinde terapatik rekreasyon faaliyetlerinin incelenmesi, DS çocuklar üzerinde yürütülen bu araştırmanın uygulamalı çalışmalarda model olma ya da görsel olarak hareketi izletme yöntemi ile yürütlmesi, özel eğitim verilen kurumlarda terapatik rekreasyon aktiviteleri için uygun alanların (özel park, özel bahçe, salon vb.) oluşturlması araştırmanın bazı önerileri olarak getirilmiştir.en_US
dc.description.abstractThis research was conducted to investigate the effect of therapeutic recreational activities on the social development of children with Down syndrome. The study group is composed of 69 Down Syndrome (DS) students aged 07-12 years who are studying in Special Education Classes in Elazığ. The "Social Skills Assessment Scale" developed by Akçamete and Avcıoğlu (2005) was used as data collection tool in the research. The scale was administered twice with 30-day intervals. First of all, the scale was applied to a group of 69 students who were determined without applying the game paradigm. Then, the same group was applied for 30 days "36 special education play programs" in 4 main groups including games related to therapeutic recreation While the findings obtained in the research were evaluated, SPSS 22 package program was used for statistical analysis. In the analysis of the data, paired samples t-test and one way variance analysis ANOVA tests for pre-test and post-test as well as descriptive statistical methods (Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation) were performed. Regression analysis was also performed to determine the relationship between variables. As a result of the research; Therapeutic recreational activities applied to students with Down Syndrome have been found to have an impact on the social development of DS children. The basic sub-dimensions of social development skills; Ability to cope with aggressive behaviors, ability to accept results, instructional skills and cognitive abilities, basic social skills, basic speaking skills, advanced speaking skills, relationship skills, associative skills, group work skills, emotional skills, self control skills, The post-test averages were significantly higher than the average of the test results. It has also been found that special education teachers receiving therapeutic recreational training are more effective in the training of therapeutic recreational activities. As a result of the research, it is aimed to investigate the therapeutic recreational activities in the social development according to the demographic variables of the DS children, to carry out this research on the DS children by modeling or visually activating the study in the applied studies and to determine the appropriate areas for therapeutic recreational activities private gardens, lounges, etc.) were introduced as some of the research proposals.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDown Sendromuen_US
dc.subjectEğitsel Oyunen_US
dc.subjectSporen_US
dc.subjectTerapatik Rekreasyonen_US
dc.subjectÖğrencien_US
dc.subjectDown Syndromeen_US
dc.subjectEducational Gameen_US
dc.subjectSportsen_US
dc.subjectStudenten_US
dc.subjectTherapeutic Recreationen_US
dc.titleTerapatik rekreasyon faaliyetlerinin down sendromlu çocukların sosyal gelişimine etkisi: Elazığ ili örneğien_US
dc.title.alternativeThe effect of termatic recreation activities on the social development of children with down syndrome Elazığ province exampleen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.identifier.startpage73en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record