Show simple item record

dc.contributor.advisorIşıkgöz, Mustafa Enes
dc.contributor.authorYıldız, Rıdvan
dc.date.accessioned2019-04-10T12:23:22Z
dc.date.available2019-04-10T12:23:22Z
dc.date.issued2018-11-26
dc.identifier.citationYıldız, R. (2019). Rekreasyonel aktivitelere katılım durumuna göre bel ve/veya sırt ağrısı çeken bireylerin fizik tedavi alma sıklıkları: Batman ili örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batman.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/1934
dc.description.abstractGünümüz dünyasının teknolojik gelişmelerinin getirilerinden biri olan fiziksel rahatsızlıklar en önemli konulardan biridir. Çalışma hayatının ve insanın günlük hareket alanı düşünüldüğünde, çeşitli nedenlerden ötürü bireyler üzerinde birtakım farklı derecelerde aksaklıklar, hastalıklar ve deformasyonlar oluşmaktadır. Bu hastalık ve deformasyonların sonuçlarının biri de bel ve/veya sırt ağrılarıdır. Bu araştırmada rekreasyonel aktivitelere katılım durumuna göre bel ve/veya sırt ağrısı çeken bireylerin fizik tedavi alma sıklıkları incelenmeye çalışılmıştır. Araştırmada var olan durumu sorgulayan betimsel araştırma yöntemlerinden tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Batman il merkezinde bulunan 1 kamu ve 3 özel hastanenin fizik tedavi ünitelerinde bel ve/veya sırt ağrısı tedavisi için başvuran hastalardan araştırmaya hasta onam formu ile gönüllü olarak katılan 150 hasta oluşturmaktadır. Araştırmanın sosyo-demografik bilgiler ile fizik tedavi alma sıklığına ilişkin veriler araştırmacı tarafından geliştirilen "Kişisel Bilgi Formu", fiziksel aktivite ile ilgili verileri ise "Uluslararası Fiziksel Aktivite Değerlendirme Anketi Kısa Formu (IPAQ Short Form-International Physical Activity Questionnaire Short Form) ile elde edilmiştir. Verilerin istatistiksel analizi SPSS 22 Paket programı kullanılarak yapılmıştır. Araştırma sonucunda fiziksel aktivite düzeyi inaktif ve fizik tedavi alma sıklığı 12 aydan fazla olan katılımcıların çoğunlukta olduğu görülmüştür. Katılımcıların fiziksel aktivite düzeyleri ile fizik tedavi alma sıklıkları arasında negatif (ters) yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Katılımcıların cinsiyet ve günlük çalışma süresi değişkenlerine göre fiziksel aktivite düzeyleri anlamlı olarak değişirken, fizik tedavi alma sıklıkları anlamlı olarak değişmemektedir. Yaş grubu yükseldikçe katılımcıların fiziksel aktivite düzeylerinin ve fizik tedavi alma sıklıklarının düştüğü, vücut ağırlığı yükseldikçe sadece fiziksel aktivite düzeylerinin düştüğü gözlenmiştir. Katılımcıların boy ve meslek değişkenine göre fiziksel aktivite düzeyleri ile fizik tedavi alma sıklıkları anlamlı olarak değişmemekte, günlük çalışma süresi yüksek olan katılımcıların fiziksel aktivite düzeylerinin diğer gruplara göre daha yüksek olduğu, ağrı skalası yükseldikçe katılımcıların fiziksel aktivite düzeylerinin düştüğü gözlenmiştir.en_US
dc.description.abstractPhysical impairments, one of the benefits of technologic developments of today's World, is one of the most important topics. When considering working life and Daily movement of man, there are several different disruptions, diseases and deformations on individuals because of various reasons. One of these diseases and deformations is low back and/or back pain. In this study, the frequency of receiving physiotherapy in individuals with low back and/or back pain according to participation status in recreational activities have been studied. In this study, scanning methodwhich question the current situation, is used. The working group of the study consisted of 150 patients who participated voluntarily with consent form who applied fort he treatment of low back and/or back pain in physiotherapy units of 1 public and 3 private hospitals in Batman city center. The data about socio-demographic information and the frequency of receiving phsyiotherapy were obtained by "personal information form" designed by teh researcher, and data on physical activity were obtained by "IPAQ Short Form-International Physical Activity Questionnaire Short Form". The statistical analysis of the data was made by using SPSS 22 package programme. At the end of the research, it was seen that the participants whose physical activity level was inactive and the frequency of receiving physiotherapy was more than 12 months, were predominate. There was o moderate significant correlation in a negative way between physical activity levels and the frequency of receiving physiotherapy. While physical activity levels vary significantly according to the participant's gender and working time variables, the frequency of receiving physiotherapy is not significantly changed. It was observed that as the age group increased, the physical activity levels and the frequency of receiving physiotherapy decreased, and the physical activity levels decreased as the body weight inceased. It was observed that physical activity levels and the frequency of receiving physiotherapy were not significantly changed according to participant's height and job variables, and the physical activity levels of participants, whose Daily working time was high, were higher than other groups, and the physical activity levels of participants decreased, as the pain scale increased.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/*
dc.subjectFizik Tedavien_US
dc.subjectFiziksel Aktiviteen_US
dc.subjectSıklıken_US
dc.subjectTerapötik Rekreasyonen_US
dc.subjectPhysiotherapyen_US
dc.subjectPhysical Activityen_US
dc.subjectFrequencyen_US
dc.subjectTherapeutic Recreationen_US
dc.titleRekreasyonel aktivitelere katılım durumuna göre bel ve/veya sırt ağrısı çeken bireylerin fizik tedavi alma sıklıkları: Batman ili örneğien_US
dc.title.alternativeThe frequency of receiving phsyiotherapy for individuals suffering from low back and/or back pain according to participation status in recreational activities (Batman city examples)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage46en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess