Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTaşkın, Cengiz
dc.contributor.authorKaraoğlan, Mehmet Ferhat
dc.date.accessioned2019-04-17T10:47:35Z
dc.date.available2019-04-17T10:47:35Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationKaraoğlan, M. F. (2018). 12 – 14 yaş obez çocuklarda rekreatif amaçlı yürüme egzersizinin benlik saygısı üzerine etkisinin incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batman.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/1977
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı; rekreatif amaçlı yürüyüş egzersizinin obez çocuklarda benlik saygısı üzerine etkisinin incelenmesidir. Yaşları 12-14 arasında değişen 20 obez sedanter çocuk çalışmanın deney gurubunu, yine yaşları 12-14 arasında değişen 20 obez olmayan sedanter çocuk ise kontrol gurubunu oluşturmuştur. Deney gurubu 8 haftalık rekreatif amaçlı yürüyüş egzersizine tabii tutulmuş olup, kontrol gurubu ise herhangi bir egzersiz faaliyetine tabii tutulmamıştır. Araştırmada bireylerin benlik saygısı düzeylerinin belirlenmesinde on sorudan oluşan Rosenberg benlik saygısı ölçeğinin alt kategorisi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmasında SPSS 22 IBM istatistik paket program kullanılmıştır. Veriler ortalama ve standart sapma olarak özetlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda; Rekreatif amaçlı yürüyüş egzersizi yapan deney gurubunun benlik saygısı düzeylerinde istatiksel olarak anlamlı derecede iyileşme saptanırken, kontrol gurubunu oluşturan bireylerin benlik saygısı düzeylerinde istatiksel olarak herhangi bir değişiklik saptanmamıştır. Sonuç olarak rekreatif amaçlı yürüyüş egzersizlerinin obez çocuklarda vücut kitle indekslerindeki iyileşmeyle birlikte bu iyileşmeye bağlı olarak benlik saygısı düzeylerinde olumlu etkiler yarattığını söyleyebiliriz.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is; The aim of this study was to investigate the effect of recreational exercise on self-esteem in obese children. Twenty obese sedentary children aged 12-14 years were included in the study group and 20 non-obese sedentary children aged 12-14. The experimental group was subjected to 8 weeks of recreational exercise and the control group was not subjected to any exercise activity. In the study, the sub-category of Rosenberg self-esteem scale was used to determine the self-esteem levels of the individuals. SPSS 22 IBM statistical package program was used in the evaluation and evaluation of the data. Data are summarized as mean and standard deviation. As a result of the analysis; There was a statistically significant improvement in self-esteem levels of the experimental group in the recreational exercise. As a result, we can say that recreation-oriented walking exercises have positive effects on selfesteem levels due to improvement in body mass indexes in obese children.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/*
dc.subjectBenlik Saygısıen_US
dc.subjectObeziteen_US
dc.subjectRekreatifen_US
dc.subjectSelf-Esteemen_US
dc.subjectObesityen_US
dc.subjectRecreativeen_US
dc.title12 – 14 yaş obez çocuklarda rekreatif amaçlı yürüme egzersizinin benlik saygısı üzerine etkisinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of the effect of recreational walking exerciseon self esteem in 12-14 year old obese childrenen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage62en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess