Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahin, Hacı Murat
dc.contributor.authorEkingen, Neslihan
dc.date.accessioned2019-04-17T10:47:54Z
dc.date.available2019-04-17T10:47:54Z
dc.date.issued2018-12-24
dc.identifier.citationEkingen, N. (2018). Batman kent merkezinde ve ilçelerinde rekreasyon alanlarının incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batman.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/1979
dc.description.abstractSanayileşmenin artması ve kentleşmenin etkisi Dünya'da ve Türkiye'de insanların yaşam biçimlerini de değişime uğratmıştır. Değişen dünyada insanların doğayla ilişkileri, kişisel ihtiyaçları ve sosyal ilişkileri de zamanla birlikte köklü bir değişime uğramıştır. Betonlaşan şehirler, değişen ve modernleşen yaşam biçimleri özellikle de yoğun çalışma temposu kişilerin yaşam alanlarını daraltmıştır. Kişilerin stresli yaşam tarzı psikolojik, sosyolojik ve fiziksel gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu olumsuzluk kişilerde yeni değişme ve yenilenme ihtiyacını doğurmuş ve bireyleri yeni arayışlara sevk etmiştir. Betonlaşan şehirlerin stresli yaşam koşullarından ve bunaltıcı havasından bir süreliğine bile uzaklaşmak isteyen insanlar, dinlenebilecekleri, eğlenebilecekleri, doğayla baş başa kalabilecekleri, temiz hava alabilecekleri ortamlara olan talebi arttırmıştır ve her geçen gün de bu talep artmaktadır. Bu durum da rekreatif faaliyetlerin artmasına ve çeşitlenmesine yol açmaktadır. Bu çalışmada Türkiye'nin nüfus bakımından orta ölçekli kenti olan Batman Kentinin ve ilçelerinin rekreasyon olanakları ve belirli rekreasyon alanları incelenmektedir. Araştırmanın temelini oluşturan rekreasyon alanları belirlendikten sonra yıl içerisinde bu alanlara gidilip yerinde araştırma yapılmıştır. Doğal ortam ve rekreasyon alanları gözlemlenmiş, yerinde incelenmiş, fotoğraflanmış ve eksiklikler saptanmıştır. Söz konusu alanların imkân ve sorunlarının tespiti için rekreasyonel etkinliklere katılanlara ve yöre halkına yönelik anket çalışması yapılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde SPSS 22 Paket programı kullanılmış, analizlerde betimsel istatistik tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda Batman kenti ve ilçelerinde sayı olarak rekreasyon alanlarının fazla fakat kullanılabilirlik açısından yeterli olmadıkları görülmüştür. Bu sebeple yöre halkı rekreatif donatı eksikliği bulunmayan alanlara fazla yönelmekte buda bu alanların yoğun kullanımına sebep olmaktadır. Bu kısır döngü sonucu kullanılmayan alanlar daha da bakımsız kalmaktadır.en_US
dc.description.abstractIncreased industrialization and the effects of urbanization in the world and also in Turkey has interfered with people's lifestyles change. In the changing world, people's relations with nature, personal needs and social relations have also changed drastically over time. Concrete cities, changing and modernizing lifestyles, especially the busy pace of work has narrowed the living space of people. The stressful lifestyle of the people affects the psychological, sociological and physical development negatively. This negativity led to the need for new changes and regeneration in individuals and directed individuals to new searches. People who want to get away from the stressful living conditions of the cities that have become concrete and have to swim for a while, have increased the demand for environments where they can relax, have fun, be alone with the nature and get fresh air and this demand is increasing day by day. This situation leads to an increase and diversification of recreational activities. In this study, recreation facilities and recreation areas in particular medium-sized city in terms of population and districts of the city of Batman in Turkey are examined. After determining the recreation areas that constitute the basis of the research, these sites were visited in the year. Natural environment and recreation areas were observed, examined on site, photographed and deficiencies were determined. In order to determine the possibilities and problems of these areas, a survey was conducted for those who participated in recreational activities and for the local people. SPSS 22 package program was used to analyze the data and descriptive statistical techniques were used in the analysis. As a result of the study, the number of recreation areas in Batman city and its districts was high but it was observed to be less in terms of usability. For this reason, the local people are looking more towards the areas with lack of reinforcement reinforcement and this leads to intensive use of these areas. As a result of this vicious cycle, unused areas are less maintenance-free.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/*
dc.subjectBatman Kentien_US
dc.subjectRekreasyonen_US
dc.subjectHasankeyfen_US
dc.subjectSason Kanyonuen_US
dc.subjectBatman Baraj Gölüen_US
dc.subjectBatman Cityen_US
dc.subjectRecreationen_US
dc.subjectSason Canyonen_US
dc.subjectBatman Dam Lakeen_US
dc.titleBatman kent merkezinde ve ilçelerinde rekreasyon alanlarının incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of recreation areas in Batman city center and districtsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage110en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess