Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorOkumuş, Mustafa
dc.date.accessioned2019-05-23T06:54:18Z
dc.date.available2019-05-23T06:54:18Z
dc.date.issued2017-04-24
dc.identifier.citationOkumuş, M. (2017). Bazı üçlü karıştırılmış hidrojen bağlı sıvı kristallerin termal özelliklerine 4-oktiloksi-4'-siyanobifenil (8OCB) mezojeninin etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (1), ss. 101-108. https://doi.org/10.5578/fmbd.48625en_US
dc.identifier.issn2149-3367
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/2026
dc.description.abstract4-Hekzilbenzoik asit (6BA), 4- (oktiloksi) benzoik asit (8OBA) ve 4- (desiloksi) benzoik asit (10OBA)'ten 1:1:1 ağırlık oranında üretilen üçlü karışımların termal ve sıvı kristalik davranışlarına sıvı kristal 4- oktiloksi-4'-siyanobifenil (8OCB) etkisi, diferansiyel tarama kalorimetresi (DSC) ile ve tespit edilen mezofazlar polarize ışık mikroskobu (PLM) ile araştırıldı. DSC deneylerinde ölçülen faz geçiş sıcaklıkları PLM gözlemleri ile uyumludur. Deneysel sonuçlar yeni kompleks karışımların da saf sıvı kristal özelliklerini sergilediğini göstermektedir. Hazırlanan tüm homolog kompleks karışımların morfolojik yapılarının smektogenik ve nematik mezofaz olduğu bulunmuştur. 8OCB eklenmesi ile üretilen yeni kompleks karışımın nematik aralığı, hem saf 8OCB'nin hem de 6BA/8OBA/10OBA karışımının nematik alanlarından daha büyük olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, kompleks karışımda 8OCB'nin ağırlık oranı artışıyla nematik-izotropik geçiş sıcaklığının azaldığı görüldü. Üstelik, ısıtma oranı arttıkça kompleks karışımın faz geçiş sıcaklık ve entalpi değişim değerleri artmıştır, ve hesaplanan aktivasyon enerjisi yeni kompleks karışımların iyi bir nematik termal stabiliteye sahip olduğunu göstermiştir.en_US
dc.description.abstractThe effect of liquid crystal 4-octyloxy-4′-cyanobiphenyl (8OCB) on thermal and liquid crystalline behaviours of ternary mixtures produced at weight ratio of 1:1:1 from 4-hexylbenzoic acid (6BA), 4- (octyloxy)benzoic acid (8OBA) and 4-(decyloxy)benzoic acid (10OBA), were investigated by differential scanning calorimeter (DSC) and mesophases identified by polarized light microscopy (PLM). The phase transition temperatures evaluated in the DSC experiments are in line with the PLM observations. The experimental results show that the novel complex mixtures also have displayed pure liquid crystalline properties. The morphologic structures of all prepared homolog complex mixtures were found to be smectogenic and nematic mesophase. The nematic range of the novel complex mixture produced by adding 8OCB was found to be bigger than the nematic ranges of both the pure 8OCB and the 6BA/8OBA/10OBA mixture. Also, it was seen that the nematic-isotropic transition temperature decreased with increasing the weight ratio of 8OCB in the complex mixture. Furthermore, the phase transition temperatures and enthalpy change values of the complex mixture increased as heating ratio increased, and the calculated activation energy showed that the novel complex mixtures had a good nematic thermal stability.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.5578/fmbd.48625en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectHidrojen Bağlı Sıvı Kristalleren_US
dc.subjectTermal Özellikleren_US
dc.subjectMikroyapen_US
dc.subjectHydrogen-bonded Liquid Crystalsen_US
dc.subjectThermal Propertiesen_US
dc.subjectMicrostructureen_US
dc.titleBazı üçlü karıştırılmış hidrojen bağlı sıvı kristallerin termal özelliklerine 4-oktiloksi-4'-siyanobifenil (8OCB) mezojeninin etkisien_US
dc.title.alternativeEffect of 4-octyloxy-4′-cyanobiphenyl mesogen on thermal properties of some ternary mixed hydrogen-bonded liquid crystalsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAfyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-0369-7686en_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage101en_US
dc.identifier.endpage108en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess