Show simple item record

dc.contributor.authorAydın, Halil İbrahim
dc.date.accessioned2019-05-23T12:15:18Z
dc.date.available2019-05-23T12:15:18Z
dc.date.issued2017-10-13
dc.identifier.citationAydın, H. İ. (2017). Girişimciliğin ekonomik büyüme ve kalkınmadaki rolü: Seçilmiş AB ülkeleri üzerine panel veri analizi (2001-2015). Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (13), ss. 373-392.en_US
dc.identifier.issn2147-5717
dc.identifier.issn2147-6152
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/2036
dc.description.abstractİktisat yazınında ekonomik kalkınma olgusu, son zamanlarda oldukça ilgi gören konular arasında yer almaktadır. Büyümenin yanı sıra sosyal, siyasal ve kültürel değişimleri de içine alan ekonomik kalkınma kavramı için girişimcilik büyük önem taşımaktadır. Büyüme ve kalkınmanın lokomotifi olan girişimcilik sosyal ve kültürel değişim sürecini de beraberinde getirmektedir. Girişimcilik olgusu muhtevası itibariyle sosyo-ekonomik bir kavram olarak karşımıza çıkmakta olup, bu noktada ekonomik büyüme ve kalkınma süreci ile yakından ilişkisi söz konusu olmaktadır. Girişimcilik bir ülkenin ekonomik büyüme sürecinde istihdam ve refah artışı üzerinden olumlu etkiler doğurmaktadır. Bahse konu pozitif katkılar sayesinde ekonomik gelişme süreci hızlanmaktadır. Bu çalışma, girişimciliğin ekonomik kalkınma süreci üzerindeki rolü ve etkisinin nasıl olduğunu ampirik olarak araştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmada, girişimciliğin ekonomik kalkınma süreci üzerindeki etkileri, seçilmiş 15 AB ülkesinin 2001-2015 dönemi verileri kullanılarak yatay kesit bağımlılığını göz önüne alan yeni nesil panel veri analizi metodolojisi bağlamında ekonometrik olarak incelemektedir. Uygulama sonucunda girişimciliğin ekonomik kalkınma üzerindeki etkilerinin inceleme döneminde pozitif yönlü ve istatistiki açıdan anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, çalışmada, girişimcilikten ekonomik büyümeye doğru işleyen pozitif yönlü bir nedensellik ilişkisinin bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlara göre girişimcilik ekonomik kalkınma üzerinde önemli bir etkiye sahip olmakta ve girişimciliğin geliştirilmesi ülkenin kalkınması için kilit rol oynamaktadır.en_US
dc.description.abstractEconomic development in economy literature is among the topics that have attracted considerable interest in recent years. Entrepreneurship is of great importance for the concept of economic development, which includes social, political and cultural changes as well as growth. Entrepreneurship, which is the locomotive of growth and development, brings with it the process of social and cultural change. The entrepreneurship case emerges as a socio-economic concept and at this point there is a close relationship with the economic growth and development process. Entrepreneurship has positive effects on employment and prosperity increase in the process of economic growth of an country. Thanks to positive contributions, the economic development process is accelerating. This study aims to empirically investigate the role and effect of entrepreneurship on the economic development process. In the study, the effects of entrepreneurship on the economic development process are econometrically examined in the context of a new generation panel data analysis methodology that takes into consideration the horizontal section dependency of selected 15 EU countries using 2001-2015 period data. As a result of the implementation, the effects of entrepreneurship on economic development were found to be positive and statistically significant in the examination period. Besides, in the study, the result of a positive causality relation which works towards economic growth from entrepreneurship is reached. According to these results, entrepreneurship has an important influence on economic development and the development of entrepreneurship plays a key role in the development of the country.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIğdır Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectEkonomik Kalkınmaen_US
dc.subjectEkonomik Büyümeen_US
dc.subjectGirişimciliken_US
dc.subjectPanel Veri Analizien_US
dc.subjectEconomic Developmenten_US
dc.subjectEconomic Growthen_US
dc.subjectEntrepreneurshipen_US
dc.subjectPanel Data Analysisen_US
dc.titleGirişimciliğin ekonomik büyüme ve kalkınmadaki rolü: Seçilmiş AB ülkeleri üzerine panel veri analizi (2001-2015)en_US
dc.title.alternativeThe role of entrepreneurship in economic growth and development: Panel data analysis on selected EU countries (2001-2015)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalIğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümüen_US
dc.identifier.issue13en_US
dc.identifier.startpage373en_US
dc.identifier.endpage392en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess