Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKılınç, Zühal
dc.contributor.authorPolat, Ömer
dc.date.accessioned2019-06-17T05:47:19Z
dc.date.available2019-06-17T05:47:19Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-05-17
dc.identifier.citationPolat, Ö. (2019). Gençlik kamplarının program sorumluları tarafından rekreasyonel açıdan değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batman.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/2041
dc.description.abstractBu çalışmada gençlik kamplarının program sorumluları tarafından rekreasyonel açıdan değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gençlik kamplarının, gençler için farklı kültürleri bir arada yaşayarak öğrendikleri ve paylaştıkları alanlar olarak hayatlarında önemli bir doruk noktası olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle, gençlik kamplarının uygulayıcısı olan program sorumluları tarafından rekreasyonel açıdan değerlendirilmesi, gençlik kamplarının rekreasyona olan katkılarının tespiti hususunda önemli görülmektedir. GSB’ye bağlı gençlik kamplarında görev yapan BESYO’dan mezun program sorumlularının içinde araştırmaya gönüllü olarak katılan 10 program sorumlusu araştırmanın katılımcılarını oluşturmaktadır. Araştırmacı nitel veri toplama tekniklerinden görüşme yöntemini kullanmıştır. Araştırmaya veri toplamak için 5 sorudan oluşan bir görüşme formu kullanılmıştır. Ayrıca program sorumluları hakkında bilgi toplamak için araştırmacı tarafından hazırlanan ‘bilgi formu’ kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesi için ‘betimsel analiz’ yöntemine başvurulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre gençlik kamplarının rekreasyonel açıdan bireysel ve toplumsal faydalarının olduğu, katılımcılar üzerinde kişisel ve kültürel gelişimlerini olumlu etkilediği, sanatsal becerilerin edinilmesinde, liderlik becerilerinin ortaya çıkmasında katkılarının olduğu ve katılımcılarda serbest zaman değerlendirme alışkanlıklarının kazanılmasında etkili olduğu görülmüştür.en_US
dc.description.abstractIn this study, it is aimed to evaluate youth camps from recreational perspective by programme keepers.Youth camps are thought to be an important climax for the life of youths especially living together is helping them to learn different cultures and it give them chance to share different areas. Because of this it is important the evaluation should be done by programme keepers who are carrying out the youth camps. This is especially important for the research of youth camps recreational perspective. Ten volunteer programme keepers compose the participants of the evoluation from other programme keepers who graduated from school of physical education and sports and still working in youth camps bounded to ministry of youth and sports. Researcher has used negotiation method from phenomenological research methods. Five forms are used for collecting information for research, moreover for collecting information about programme keepers researcher has made information forms. Descriptive analysis is used for data analysis. Accarding to the research results for recreational perspective youth camps are important both for social and personal evolution. They are also important in some other ways such as having positive effect on participants personal and social evolution, helping them to have art ability, helping them to bring out their leadership ability and finally youth camps help participants to learn how to use their free time effectively.en_US
dc.description.tableofcontentsÖZET iv ABSTRACT v ÖNSÖZ vi İÇİNDEKİLER vii ÇİZELGELER LİSTESİ ix SİMGELER VE KISALTMALAR x 1. GİRİŞ 1 1.1. Problem Durumu 2 1.1.1. Araştırmanın Alt Problemi 2 1.2. Araştırmanın Amacı 3 1.3. Araştırmanın Önemi 3 1.4. Araştırmanın Sınırlıkları 3 1.5. Araştırmanın Varsayımları 4 2. KAYNAK ARAŞTIRMASI 5 2.1. Rekreasyon Kavramı 5 2.1.1. Rekreasyonun Tanımı 5 2.1.2. Rekreasyonun Gelişimi 6 2.1.3. Rekreasyon Faaliyetlerinin Gelişiminde Etkili Olan Faktörler 8 2.1.4. Rekreasyonun Özellikleri 21 2.1.5. Rekreasyon Gereksinimi ve Yararları 23 2.1.6. Rekreasyon Faaliyetlerinin Sınıflandırılması 24 2.1.6.1. Mekânsal Açıdan Rekreasyon Çeşitleri 25 2.1.6.2. Etkinliklere Katılım Durumuna Göre Rekreasyon 25 2.1.6.3. Katılımcıların Yaş Düzeylerine Göre Rekreasyon 26 2.1.6.4. Katılımcıların Sayısı Bakımından Rekreasyon 26 2.1.6.5. Fonksiyonel Açıdan Rekreasyon 26 2.2. Gençlik Kampları 27 2.2.1. Gençlik Kamplarının Tanımı 27 2.2.2. Gençlik Kamplarının Amaçları 28 2.2.3. Gençlik Kamplarının Tarihçesi 28 2.2.4. Gençlik Kampı Aktiviteleri 29 2.2.5. Gençlik Kamplarında Yönetim ve Liderlik 29 2.2.6. Gençlik Kampı Tesisleri ve Kamp Programları 31 3. MATERYAL VE YÖNTEM 37 3.1. Araştırmanın Modeli 37 3.1.1. Araştırmanın Katılımcıları (Örneklemi) 38 3.2. Katılımcıların Profili 39 3.3. Araştırmacının Rolü 39 3.4. Veri Toplama ve Görüşme Formunun Hazırlanması 40 3.5. Verilerin Çözümlenmesi 41 3.5.1. Verilerin Kodlanması 42 3.5.2. Temaların Bulunması 42 3.6. Geçerlilik ve Güvenirlilik 43 4. BULGULAR VE YORUMLAR 45 4.1. Toplumsal ve Bireysel Fayda Temasına İlişkin Bulgular ve Tartışma 45 4.2. Rekreasyonel Aktiviteler ve Yararları Temasına İlişkin Bulgular ve Tartışma 52 4.3. Alternatif Etkinlikler Temasına İlişkin Bulgular ve Tartışma 58 4.4. Temel Kazanımlar Temasına İlişkin Bulgular ve Tartışma 60 4.5. Adaptasyon Temasına İlişkin Bulgular ve Tartışma 65 5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 70 KAYNAKLAR 74 EKLER 81 ÖZGEÇMİŞ 85en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectGençlik Kamplarıen_US
dc.subjectProgram Sorumlularıen_US
dc.subjectRekreasyonen_US
dc.subjectYouth Campsen_US
dc.subjectProgram Managersen_US
dc.subjectRecreationen_US
dc.titleGençlik kamplarının program sorumluları tarafından rekreasyonel açıdan değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeRecreational evaluation by the program managers of youth campsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess