Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTaşkın, Cengiz
dc.contributor.authorBakay, Mehmet
dc.date.accessioned2019-06-18T09:29:37Z
dc.date.available2019-06-18T09:29:37Z
dc.date.issued2018-11-26en_US
dc.date.submitted2018-11-26
dc.identifier.citationBakay, M. (2018). Ortaöğretim öğrencilerinin boş zaman faaliyetlerine yöneliktutumlarının belirlenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batman.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/2052
dc.description.abstractAraştırmada, Batman ili merkezinde bulunan liselerin 9. Sınıfında kayıtlı bulunan öğrencilerin boş zamanlarını nasıl değerlendirdikleri ve boş zamanlarını değerlendirmeye ilişkin tutumlarını ortaya koymak amacıyla nicel verilerin toplanması yoluyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya Batman il merkezindeki liselerin 9.Sınıflarında okuyan 216’ si erkek ve 193 kız olmak üzere toplam 409 gönüllü öğrenci katılmıştır. Araştıranın sonuçlarına bakıldığında; öğrencilerin boş zaman faaliyetlerine ilişkin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal alt boyutlardaki tutumlarının cinsiyetleri, annelerinin eğitim düzeyi, öğrencilerinin ailelerinin yaşadığı yer, bir işte çalışıp çalışmamaları açısından farklılık bulunmamaktadır. Spor lisesinde okuyan öğrenciler ile genel akademik ve imam hatip liselerinde okuyan öğrenciler arasında duyuşsal alt boyutta fark bulunmaktadır. Mesleki teknik liselerde okuyan öğrenciler ile diğer hiçbir grup arasında ise istatistiksel olarak fark bulunmamaktadır. Aktif bir spor ile uğraşan öğrenciler ile uğraşmayanların tutumlarının bilişsel alt boyutta farklılık göstermemekte öte yandan duyuşsal ve davranışsal alt boyutlarda anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Babaların eğitim durumunun öğrencilerin boş zaman faaliyetlerine ilişkin tutumları üzerinde duyuşsal ve bilişsel alt boyutlarda önemli değil iken, davranışsal alt boyutta önemli olduğu görülmektedir. İlkokul mezunu babaların çocuklarının en yüksek aritmetik ortalamaya sahiptirler. Öğrencilerin günlük boş zaman sürelerinin onların boş zaman faaliyetlerine ilişkin tutumları duyuşsal ve bilişsel alt boyutlarda farklılık göstermektedir. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde Tek Yönlü Varyans Analizi, İki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi, Tukey HSD Testi yönteminden yararlanılmıştır. Çalışma sonuçları incelendiğinde 9. Sınıf bireylerinin boş zaman faaliyetlerine yönelik tutumlarının, alt boyut değişkenlerine göre farklılıklar gösterdiğini söylene bilinir.en_US
dc.description.abstractIn this research qualitative and quantitative data are collected to understand the attitudes of students who are registered at 9th grade in Batman province towards leisure time activities and how they spend their free/leisure time. Total 409 students 216 of which were male and 193 female have participated voluntarily to the research. The results of the research have showed that there were no difference in students’ attitudes towards leisure time activities in cognitive, affective and behavioral sub-dimensions in terms of their gender, educational level of mothers, the place their family lives and whether they work or not. There was statistically significant difference between students of general academic high schools and sports high schools in affective sub-dimension. There were no statistically significant difference between students of vocational high schools and students of all other types of high schools. While there were no statistically significant difference between students who have actively involved in sportive activities and not involved ones in cognitive sub-dimension, there were significant difference in affective and behavioral sub-dimensions. While the educational level of fathers have no importance in affective and cognitive sub-dimensions, it was important in behavioral sub-dimension. The Fathers of children who have primary school degree have the highest arithmetic mean. The students’ leisure time lengths shows difference in terms of their attitudes towards leisure time activities in affective and cognitive sub-dimensions. In the analysis of the data One-Way Analysis of Variance, Students t Test and Tukey HSD Test were used. It can be concluded from the results of the research that the attitudes of 9th grade students towards leisure time activities show statistically significant difference in terms of sub-dimension variables.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectOrtaöğretimen_US
dc.subjectBoş Zamanen_US
dc.subjectTutumen_US
dc.subjectSecondary Educationen_US
dc.subjectLeisureen_US
dc.subjectAttitudeen_US
dc.titleOrtaöğretim öğrencilerinin boş zaman faaliyetlerine yönelik tutumlarının belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of the highschool students' attitudes towards leisure time activitiesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage75en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess