Show simple item record

dc.contributor.advisorElitok, Yavuz
dc.contributor.authorTekin, Tahsin Galip
dc.date.accessioned2019-06-19T07:28:39Z
dc.date.available2019-06-19T07:28:39Z
dc.date.issued2019-05-02en_US
dc.date.submitted2019-05-02
dc.identifier.citationTekin, T. G. (2019). İşletme anabilim dalı doktora ders havuzlarının sayısal yöntemler dersleri açısından karşılaştırılması: Türkiye ve yabancı üniversiteler örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batman.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/2064
dc.description.abstractÖrgüt yöneticileri, sayısal yöntemler metotlarını kullanarak karşı karşıya kalınan problemlere en uygun çözümü getirmeyi hedeflerler. Bu hedefe ulaşma doğrultusunda verilen yöneylem araştırması dersi, işletme doktora programlarında en fazla verilen sayısal yöntemler dersidir. Yöneylem araştırması işletme, ekonomi, istatistik, ekonometri gibi disiplinlerin yöntemlerini kullanan, örgütlerin karşı karşıya geldiği sorunlara matematiksel yöntemlerle çözüm sunmaya çalışan disiplinler arası bir çalışma alanıdır. Bir ticari işletmenin çözmesi gereken ulaştırma, mamul üretimi, atama, portföy seçimi, stok kontrolü, reklam harcamaları gibi problemlere farklı çözüm teknikleri geliştirmiştir. Çalışmanın amacı Türkiye’deki devlet üniversitelerinde bulunan işletme anabilim dalı doktora programlarının ders havuzları ile dünyanın önde gelen 30 üniversitesinin işletme anabilim dalı doktora programlarının ders havuzlarını kıyaslamak, üniversitelerimizin bu konudaki eksikliklerinin ve yeterliliklerinin tespitini yapmaktır. Böylelikle üniversitelerimize belli başlı öneriler getirmek ve literatüre katkıda bulunmak hedeflenmiştir. Yapılan araştırma sonucuna göre söz konusu 30 üniversitede sayısal yöntemler derslerine müfredatlarda %17.62 oranında yer ayrılırken, devlet üniversitelerinde bu oran %6.11 olmaktadır. Dünya üniversitelerinin incelenen 30 müfredatının tamamında sayısal yöntemler dersleri yer alırken Türkiye’de işletme anabilim dalı doktora programı bulunduran 51 üniversitenin dokuz tanesinde sayısal yöntemler dersi verilmemektedir. Elde edilen sonuçlara göre üniversitelerimiz işletme anabilim dalı doktora programları müfredatlarında sayısal yöntemler derslerine gereken yeri ayırmamaktadır.en_US
dc.description.abstractManagers of the organizations aim to make the best solution to the problems they face by using the techniques of the quantitative methods. The operations research lesson which is taught to reach this goal is the most common quantitative methods lesson in the course contents of management doctorate programs. Operations research is an interdisciplinary study field which uses the methods of disciplines like management, economics, statistics and econometrics and offers solutions with mathematical methods to the problems that organizations face. It has developed different solution techniques to transportation problem, production problem, assignment problem, portfolio selection problem, stock problem, media problem etc. which a commercial company has to solve. The purpose of this study is comparing the course contents of business administration doctorate programs in Turkish state universities and 30 of best 100 universities in the world, detect the deficiencies and qualifications of our universities. In this way, it is aimed to give some advises to our universities and to contribute to the literature. According to the result of the research, the mentioned 30 universities book place % 17.62 of their course contents to quantitative method lessons meanwhile this ratio in Turkish state universities is %6.11. Quantitative method lessons take place in all of 30 course contents of world universities, but nine of 51 state universities which have business administration doctorate programs in Turkey don’t have any of them. According to these results, our universities don’t book enough space for quantitative method lessons in their business administration doctorate program course contents.en_US
dc.description.tableofcontentsİçindekiler Tablosu ÖZET iv ABSTRACT v ÖNSÖZ vi TABLOLAR LİSTESİ ix GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM: YÖNEYLEM ARAŞTIRMASINA GENEL BİR BAKIŞ 3 1.1. Yöneylem Araştırması 3 1.1.1. Yöneylem araştırmasının tanımı 3 1.1.2. Yöneylem araştırmasının doğuşu ve tarihçesi 4 1.1.3. Yöneylem araştırmasında çalışma metodu 6 1.1.4. Yöneylem araştırmasında model kurma ve model teknikleri 8 1.1.4.1. Doğrusal (lineer) programlama 8 1.1.4.1.1. Doğrusal programlamanın tanımı 9 1.1.4.1.2. Doğrusal programlamanın yapısal görünümü 9 1.1.4.1.3. Doğrusal programlamanın varsayımları 11 1.1.4.2. Doğrusal olmayan (nonlineer) programlama 12 1.2. Yöneylem Araştırmasının Fen ve Sosyal Bilimlerdeki Yeri 13 1.2.1. Yöneylem araştırmasının işletme disiplinindeki yeri 13 1.2.1.1. Mamül üretim problemi 16 1.2.1.2. Atama problemi 16 1.2.1.3. Portföy seçimi problemi 17 1.2.1.4. Reklam harcamaları kararı (medya seçimi) problemi 17 1.2.1.5. Mamul karışım problemi 18 1.2.1.6. Stok kontrol problemi 18 1.2.2. Yöneylem araştırmasının diğer disiplinlerdeki yeri 19 İKİNCİ BÖLÜM: ULAŞTIRMA PROBLEMİ VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ 23 2.1. Ulaştırma Problemi 23 2.1.1. Ulaştırma probleminin tanımı 23 2.1.1.1. Ulaştırma probleminin varsayımları 24 2.1.1.2. Ulaştırma probleminin yapısal görünümü 25 2.1.2. Ulaştırma problemi çeşitleri 28 2.1.2.1. Dengelenmiş ulaştırma problemi 28 2.1.2.2. Dengelenmemiş ulaştırma problemi 29 2.1.2.2.1. Toplam arzın toplam talepten yüksek olması 29 2.1.2.2.2. Toplam talebin toplam arzdan yüksek olması 30 2.1.3. Ulaştırma problemi çözüm teknikleri 30 2.1.3.1. Kuzeybatı köşe yöntemi 31 2.1.3.2. Minimum maliyetli hücre yöntemi 32 2.1.3.3. VAM (Vogel’s Approximation Method) yöntemi 34 2.1.3.4. Atlama taşı yöntemi 37 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İŞLETME DOKTORA EĞİTİMİNE DAİR BİR ARAŞTIRMA 44 3.1. Araştırmanın Amacı 44 3.2. Araştırmanın Önemi 44 3.3. Araştırmanın Varsayım Ve Kısıtları 45 3.4. Evren ve Örneklem 45 3.5. Araştırmada Kullanılan Yöntemler 46 3.5.1. Veri toplama 46 3.5.2. Verilerin analizi 46 3.6. Araştırma Bulguları 46 3.6.1. Türkiye’deki devlet üniversitelerinin işletme doktora eğitimlerine dair analiz 47 3.6.2. Dünyanın ilk 100 üniversitesi içerisinde yer alan 30 üniversitenin işletme doktora eğitimlerine dair analiz 54 3.7. Bulguların değerlendirmesi 56 SONUÇ VE ÖNERİLER 61 KAYNAKÇA 65 ÖZGEÇMİŞ 72en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectDoktoraen_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectUlaştırma Problemien_US
dc.subjectYöneylem Araştırmasıen_US
dc.subjectDoctorateen_US
dc.subjectBusiness Administrationen_US
dc.subjectTransportation Problemen_US
dc.subjectOperations Researchen_US
dc.titleİşletme anabilim dalı doktora ders havuzlarının sayısal yöntemler dersleri açısından karşılaştırılması: Türkiye ve yabancı üniversiteler örneğien_US
dc.title.alternativeComparing the course contents of business administration doctorate programs in terms of quantitative methods lessons: The example of Turkey and foreign universitiesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage81en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess