Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorArslan, Yusuf
dc.date.accessioned2019-06-21T12:45:04Z
dc.date.available2019-06-21T12:45:04Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationARSLAN, Y. (2017). Türkistan’dan Tunceli’ye kurban inancı. Milli Folklor, 29(115), ss. 51-62.en_US
dc.identifier.issn1300-3984
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/2105
dc.description.abstractToplumdan topluma kurbana yüklenen anlam, kurban kesim şekli, kurban sunuları değişiklik gösterse de, çoğunlukla her dinde ve gelenekte kurban, günahlardan arınma, tövbe, şükür gibi amaçlarla yapılmaktadır. 4000 yıllık bir tarihe sahip olan Türklerin gelenekleri incelendiğinde, kurban kesme ritüelinin eskiden beri sürdürüldüğü anlaşılmaktadır. İslamiyet’e dâhil olduktan sonra Türklerin kurban ritüellerinde bazı değişimler yaşanmıştır. Bazı ritüeller uygulamadan kalkarken bazıları yaşatılmıştır. Örneğin, eski Türklerde kurbanların başında gelen at, İslamiyet ile birlikte yerini koç, koyun, keçi, sığır gibi hayvanlara bırakmış ve at kurban etme geleneği unutulmuştur. Bununla birlikte, Şaman ayinlerinde kurban kesilmesi, mum yakılması geleneğinin Alevilerin cem ritüeli vesilesiyle olduğu gibi yaşatıldığı görülmektedir. Günümüzde, Aleviler arasında, eski Türk gelenek, görenek ve dinine ait motifler canlı şekilde izlenebilmektedir. Örneğin, Aleviler İslam’ı benimsemiş olmalarına karşın, İslam ile beraber eski Türklerin şaman/kam inancı, kopuz eşliğinde ibadet etme, sema, kadın/erkek bir arada ibadet etme, atalar kültü, dağ, ağaç ve nehirlere kutsallık atfetme biçimindeki inançlarını terk etmemişlerdir. İbadet dillerini de olduğu şekliyle, yani Türkçe olarak korumuşlardır. Alevilerin kurban ritüelleri, kimi değişimlere uğramışsa da, eski Türklerdeki birçok ritüeli bünyesinde korumuştur ve Aleviler yüzyıllardır eski Türk geleneklerindeki şekliyle kurbanlarını kesmişlerdir. Bu makalede, eski Türklerdeki kurban ritüelleriyle Tunceli Alevilerinin halk inançlarındaki kurban ritüeli karşılaştırılmış, benzerliklerin tespitine çalışılmıştır. Araştırma, nitel araştırma yöntemine göre gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri, 2015-2016 yıllarında Tunceli ve ilçelerinde, ziyaret yerlerinde yapılan yüz yüze mülakatlardan elde edilmiştir. Toplam görüşmeci sayısı sekiz olup görüşmeciler Tunceli il nüfusuna kayıtlıdır. Araştırmanın verileri, eski Türklerin kurban pratikleri ile Tunceli Alevilerinin kurban pratiklerinin dayandığı ortak bir geleneksel temel yapı olduğunu göstermiştir. Bir başka ifadeyle, Alevilerin kurban sunu/sungusu pratiklerinde, eski Türk geleneklerinin önemli oranda korunmuş olduğu anlaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractSacrificing is performed in every religion and tradition with the aims of purifying from the sins, for repentance and gratitude though the meaning atrributed to sacrifice, way of beheading the sacrifice and sacrifice presentations vary from one society to another. When 400 year old Turkish traditions are examined, it can be understood that sacrificing ritual has been maintained since ancient times. The sacrificing rituals of Turks changed after they converted into Islam. While some rituals were abolished, some others survived. For instance, horse, which was the main animal of sacrifice in ancient Turks, gave way to such domestic animals as goat, sheep, ram and cattle; and horse sacrificing tradition was forgotten. However, it is seen that sacrificing tradition in shaman rituals has been survived as old times with cem ceremonies of Alevis. Today, among Alevis, ancient Turkic traditions, customs and motives of religion can be observed alive. For example, although Alevis accepted Islam as a religion, they did not give up their faiths in the form of referring holiness to ancestors cult, mountains, trees and rivers; and worshipping in sama form with men/women together; and accompanied with some musical instruments such as kopuz, as ancient beliefs of Turks of shaman/kam. They preserved their prayer language as Turkish like ancient times. Although sacrificing rituals in Alevis changed in some regions, they preserved many rituals of ancient Turks in their body; and they sacrificed oblations in the same way as they did for centuries. In this paper, sacrificing rituals in ancient Turks and sacrificing rituals in public faith of Tunceli Alevis have been compared and similarities have been tried to be evaluated. The study was carried out according to qualitative research methods. The data obtained from the study were attained from face to face interviews performed in holly places in Tunceli and its provincial towns in the years 2015-2016. Total number of interviewers was eight; and all of them are registered to Tunceli province population office. The data of the study showed that both sacrifice practices of ancient Turks and Tunceli Alevis are based on common traditional basic structure. In another words, it was understood that ancient Turkic traditions were preserved significantly in the sacrificing presentation practices of Alevis.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherGeleneksel Yayıncılıken_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/*
dc.subjectTuncelien_US
dc.subjectEski Türk Geleneklerien_US
dc.subjectAleviliken_US
dc.subjectKurban İnancıen_US
dc.subjectEski Türklerde Kurban Ritüellerien_US
dc.subjectAncient Turkic Traditionsen_US
dc.subjectAlevismen_US
dc.subjectSacrifice Faithen_US
dc.subjectRituals of Sacrifice in Ancient Turksen_US
dc.titleTürkistan’dan Tunceli’ye kurban inancıen_US
dc.title.alternativeSacrifice faith from Turkistan to Tuncelien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMilli Folklor Dergisien_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümüen_US
dc.identifier.volume29en_US
dc.identifier.issue115en_US
dc.identifier.startpage51en_US
dc.identifier.endpage62en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess