Show simple item record

dc.contributor.advisorKılınç, Kazım
dc.contributor.authorGerekan, Rabia
dc.date.accessioned2019-07-11T09:36:21Z
dc.date.available2019-07-11T09:36:21Z
dc.date.issued2019-06-13en_US
dc.date.submitted2019-06-13
dc.identifier.citationGerekan, R. (2019). Akademisyen bakış açısıyla iş tatmini ve performans arasındaki ilişki: Batman Üniversitesi örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batman.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/2222
dc.description.abstractÜniversiteler, verdikleri bilimsel ve teknik eğitimin yanı sıra genç nesillere farklı bakış açıları kazandıran, sanatsal ve kültürel yönden gelişme imkânı sağlayan, yenilikçi yapılardır. Burada çalışan akademik personelin gerek işinden gerek ise bulunduğu kurumdan memnuniyet duymasının, verdiği hizmetin kalitesine etki ettiği düşünülmektedir. Çeşitli nedenler ile iş tatmininde görülen azalma iş performansında da düşüşlere neden olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı iş tatmini ve iş performansı arasındaki ilişkiyi, Batman Üniversitesi’nde görev yapan akademik personelin algı ve kanaatleri doğrultusunda ortaya çıkarmak; iş tatminini ve iş performansını etkileyen demografik faktörleri belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda 195 akademisyene anket uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda Batman Üniversitesi bünyesinde hizmet veren akademik personelin iş tatminleri ile iş performanları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca iş tatmini düzeyinin unvan değişkenine göre, iş performansı düzeyinin ise tecrübe değişkenine göre farklılaştığı saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractUniversities are innovative constructions to develop students in artistic and cultural aspects. In addition, they are institutions which give technical and scientific education. They help new generations gain different point of views. It is considered that the feeling of satisfaction that academic staff have for their institution and their work will have an effect on their service quality. There are lots of noticeable reasons which lead to decreases in job performance. The purpose of this study is to find out the relationship between job satisfaction and job performance from the point of academic staff's perception and thoughts and also it aims to determine the demographic factors having influence on job satisfaction and job performance. The survey is applied on 195 academicians for this purpose. It was found out that there is a meaningful relationship between academic staff' job satisfaction and academic staff's performance. In addition to this, it was also determined that job satisfaction level differs based on academic title and job performance level changes based on job experience.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectİş Tatminien_US
dc.subjectİş Performansıen_US
dc.subjectAkademisyen Performans Değerlemeen_US
dc.subjectJob Satisfactionen_US
dc.subjectJob Performanceen_US
dc.subjectDetermining Academician Performanceen_US
dc.titleAkademisyen bakış açısıyla iş tatmini ve performans arasındaki ilişki: Batman Üniversitesi örneğien_US
dc.title.alternativeThe relationship between job satisfaction and job performance from academicanspoint of views: Batman University caseen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess