Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorNurçin, Volkan
dc.date.accessioned2019-08-15T11:56:55Z
dc.date.available2019-08-15T11:56:55Z
dc.date.issued2019-06-30en_US
dc.identifier.citationNurçin, V . (2019). İngiliz idaresinde Kıbrıs’ta örgün din eğitimine genel bir bakış. Batman Üniversitesi İslami İlimler Hakemli Dergisi, 3 (1), 20-32.en_US
dc.identifier.issn2548-0073
dc.identifier.issn2619-9114
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/2278
dc.descriptionBu makale, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Din Eğitimi Bilim Dalı’nda hazırlanan “Kıbrıs’ta Din Eğitiminin Dönüşümü ve Türkiye’nin Etkileri” başlıklı doktora tezinden üretilmiştir.en_US
dc.description.abstractBu çalışma, Kıbrıslı Türklerin İngiliz idaresi altındayken örgün eğitim kurumlarında nasıl bir din eğitimi uygulandığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda Türkiye ve KKTC’deki arşivlerden temin edilen belgeler ile matbu eserler, süreli yayınlar ve raporlardan hareketle, dokümantasyon metodu kullanılarak konunun açıklığa kavuşturulmasına çalışılmıştır. Kıbrıslı Türklerin eğitim kurumları, Osmanlı’dan tevarüs edilen geleneği İngiliz idaresi altındayken de devam ettirmiştir. Bu dönemde sıbyan mektepleri-ilkokullar, rüştiyeler-ortaokullar, idadi-lise ve medreseler, Kıbrıslı Türklerin örgün eğitim kurumlarını oluşturmaktadır. Bu örgün eğitim kurumlarından sıbyan mekteplerinde İngiliz idaresinin sonuna kadar din dersleri okutulmuştur. Ortaokul ve lisede ise uzun yıllar din dersleri bulunurken, 1942-1943 eğitim-öğretim yılından sonra müfredattan çıkartılmıştır. Dönemin bir diğer örgün eğitim kurumu olan medreseler ise 20. yüzyılın başlarından itibaren rüştiyelerin de artmasıyla etkinliğini yitirmiş ve 1920’li yıllarda Peristerona Medresesi dışında hepsi kapanmıştır. Peristerona Medresesi müderrisinin 1940 yılında vefat etmesiyle söz konusu medrese de tarihe karışmıştır.en_US
dc.description.abstractThis study aims to present how a religious education is given in the formal education institutions while Turkish Cypriots are under British administration. In this context, studies were conducted to clarify the issue by using the method of documentation based on the supplied documents from the archives of Turkey and the TRNC and printed works, periodicals and reports. The educational institutions of the Turkish Cypriots continued the tradition that they obtained from the Ottoman Empire under the British administration. During this period, sıbyan schools-primary schools, rushdiyyeh-secondary schools, idadi-high schools and madrasahs constitute the formal education institutions of Turkish Cypriots. Religious education courses were taught in the primary schools of these formal education institutions until the end of the British administration. In secondary and high schools, while religion courses were given for many years, this course was removed from the curriculum after 1942-1943 academic year. The madrasahs, another formal education institution of the period, have lost their effectiveness with the increase of the rushdiyyeh-secondary schools as of the beginning of the 20th century and in the 1920s, all of them were closed except the Peristerona Madrasah. With the death of the teacher of the Peristerona Madrasah in 1940, this madrasah also vanished.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectİngiliz İdaresien_US
dc.subjectKıbrısen_US
dc.subjectKıbrıslı Türkleren_US
dc.subjectÖrgün Din Eğitimien_US
dc.subjectBritish Administrationen_US
dc.subjectCyprusen_US
dc.subjectTurkish Cypriotsen_US
dc.subjectFormal Religious Educationen_US
dc.titleİngiliz idaresinde Kıbrıs’ta örgün din eğitimine genel bir bakışen_US
dc.title.alternativeGeneral overview of formal religious education in Cyprus under British administrationen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBatman Üniversitesi İslami İlimler Hakemli Dergisien_US
dc.contributor.departmentBaşka Kurum Yazarıen_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage20en_US
dc.identifier.endpage32en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess