Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorPınarcıoğlu, Nihal Şirin
dc.contributor.authorÖzel, Nurullah
dc.date.accessioned2019-08-20T07:07:04Z
dc.date.available2019-08-20T07:07:04Z
dc.date.issued2019-06-24en_US
dc.identifier.citationÖzel, N. (2019). Türkiye’de sosyal belediyecilik: Batman Belediyesi örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batman.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/2295
dc.descriptionBu tez çalışması Batman Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri (BAP) tarafından .18.020 nolu proje ile desteklenmiştir.en_US
dc.description.abstractTezin amacı, yerel yönetimlerin özellikle dezavantajlı olarak tanımlanan çeşitli sosyal grupların yaşam standartlarının yükseltilmesi amacıyla geliştirdiği sosyal politikalar ve bu politikaların uygulanmasının önemi bağlamında, Batman Belediyesi'nin yerel sosyal politika uygulamalarını araştırmak, sosyal belediyecilik hizmetlerinin uygulanıp uygulanmadığını tespit etmek ve varsa sorunlu yönlerini belirlemektir. Bu bağlamda, uygulayıcı ve yararlanıcılarla yapılan anket ve derinlemesine görüşmeler yardımıyla sosyal yardım ve hizmetlerin sunumu ve yarattığı memnuniyet düzeylerinin araştırılması hedeflenmiştir. Tez kapsamında öncelikle Sosyal Refah Devleti ve uygulamaları, tarihçesi, gelişimi, krizleri, bu krizlere çözüm çalışmaları; fordist, post-fordist süreçler içinde ve neo-liberal politikalar ile küreselleşme ekseninde değerlendirilmiştir. Post-fordizm sürecinde ulus devletin nitelik değiştirip yönetimde "yerelleşme, sivil toplumun etkinliği, katılım ve yönetişim" gibi ön plana çıkan ilkelerle önem kazanan yerel birimler ve sosyal politikalar, Sosyal Belediyecilik anlayışı kapsamında incelenmiştir. Türkiye'de sosyal politikalar, kanuni altyapısı ve tarihsel gelişimi ile sosyal belediyecilik, kanuni altyapısı ve uygulamaları incelendikten sonra bu bağlamda Batman Belediyesi uygulamaları ve planlamaları ele alınıp değerlendirilmiştir. Yoksul mahallelerde yaşayan kişilerle yapılan anket ile sahada çalışan uygulayıcılar ve koordinatörlerle yapılan derinlemesine görüşmeler sonucu elde edilen veriler ışığında Batman’ın yerel ve ulusal sosyal politikalardan ne ölçüde etkilendiği, halkın yerelde uygulanan sosyal belediyecilik faaliyetleri ile ilgili algısı ve beklentileri ortaya konulmuştur. Elde edilen bulgular doğrultusunda sorunlar ve sorun alanları tespit edilerek çözüm önerileri sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThe aim of the thesis is to research the local social policy practices of Batman Municipality, to determine whether social municipality services are implemented and to determine their problematic aspects in the context of social policies developed by local administrations in order to raise the living standards of various social groups defined as disadvantaged. In this context, with the help of sruveys and in-depth interviews conducted with practitioners and beneficiaries, it was aimed to research the level of satisfaction and the provision of social assistance and services. Within the context of the thesis, the Social Welfare State and its applications, history, development, crises, solutions to these crises will be evaluated in the context of fordist, post-Fordist processes, neo-liberal policies and globalization. The local units and social policies -that have become important with some principles such as localization in administration, civil society activity, participation and governance- will be evualated in the context of social municipalism. Batman Municipality's implementations and long/short term plannings will be evaluated after the rewiev of social policies in Turkey, the legal infrastructure and historical development of social municipality. Surveys were conducted with people living in poor neighborhoods and in-depth interviews were conducted with practitioners. As a result of these interviews, the perception and expectations of the public are presented about the social municipal activities in the local area. In the context of findings, problems and problem areas were identified and solutions were presented.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectSosyal Belediyeciliken_US
dc.subjectSosyal Politikaen_US
dc.subjectYerel Yönetimleren_US
dc.subjectYerel Sosyal Politika Aktörlerien_US
dc.subjectYoksulluken_US
dc.subjectSocial Municipalityen_US
dc.subjectSocial Policyen_US
dc.subjectLocal Governmentsen_US
dc.subjectLocal Social Policy Actorsen_US
dc.subjectPovertyen_US
dc.titleTürkiye’de sosyal belediyecilik: Batman Belediyesi örneğien_US
dc.title.alternativeSocial municipalitiy in Turkey: A case study in Batman Municipalityen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess