Show simple item record

dc.contributor.advisorGenç, Volkan
dc.contributor.authorKibrit, Uğur
dc.date.accessioned2019-08-26T08:48:33Z
dc.date.available2019-08-26T08:48:33Z
dc.date.issued2019-07-29en_US
dc.date.submitted2019-07-29
dc.identifier.citationKibrit, U. (2019). Doğa temelli turizm faaliyetlerine katılan turistlerin seyahat motivasyonlarına yönelik bir araştırma: Kaz Dağları örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batman.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/2308
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, Kaz Dağları aktivitelerine katılan yerli ve gurbetçi turistlerin seyahat motivasyonlarının ortaya konulmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, Kaz Dağlarında bulunan doğa temelli turistik uygulamalara sahip tesislerde konaklayan turistlere yüz yüze anket uygulanmıştır ve bunun sonucunda 134 adet kullanılabilir ankete ulaşılmıştır. Araştırma nicel araştırma yöntemleriyle yürütülmüştür. Araştırma verileri Ağustos 2017 ile Eylül 2018 tarihleri arasında kolayda örnekleme tekniği ile toplanmıştır. Katılımcılardan toplanan veriler normal dağılmadığı için rassal olmayan (Mann Whitney/U ve Kruskal/Wallis Testleri) analizler uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; katılımcıların yaşı ve yerel halkla etkileşimlerine göre seyahat motivasyonu boyutları arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Bununla birlikte cinsiyet, medeni durum, bölgeye geliş şekli, gelir düzeyi değişkenleri açısından seyahat motivasyon boyutları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Elde edilen sonuçlar kapsamında sektörel uygulayıcılara ve akademisyenlere birtakım öneriler sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to reveal the travel motivations of domestic and expatriate participating in Ida Mountains activities. A face-to-face survey was applied to the tourists staying in the facilities with nature-based touristic facilities in the Kaz Mountains and 134 available questionnaires were obtained as a result.The study was conducted with quantitative research methods. The research data were collected between August 2017 and September 2018 by convenience sampling method. Since the data collected from the participants were not normally distributed, non-random analyzes (Mann Whitney/U and Kruskal/Wallis Tests) were performed. According to the results of the study, significant differences were found between the participants' age and their travel motivation dimensions according to their interaction with local people. In addition, no significant difference was found between travel motivation dimensions in terms of variables such as gender, marital status, mode of arrival, income. According to the results, a number of suggestions have been presented.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectDoğa Temelli Turizmen_US
dc.subjectDoğa Turistien_US
dc.subjectSeyahat Motivasyonuen_US
dc.subjectKaz Dağlarıen_US
dc.subjectNature Based Tourismen_US
dc.subjectNature Touristen_US
dc.subjectTravel Motivationen_US
dc.subjectIda Mountainsen_US
dc.titleDoğa temelli turizm faaliyetlerine katılan turistlerin seyahat motivasyonlarına yönelik bir araştırma: Kaz Dağları örneğien_US
dc.title.alternativeA research on travel motivations of tourists participating in natural based tourism activities: The case of Ida Mountainsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess