Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDemiral, Serkan
dc.contributor.authorAytaş, Fırat
dc.date.accessioned2019-09-20T09:31:11Z
dc.date.available2019-09-20T09:31:11Z
dc.date.issued2019-07-29en_US
dc.date.submitted2019-07-29
dc.identifier.citationAytaş, F. (2019). İstanbul’daki emlak danışmanlarının yabancı turistlerin konut satın alma karar sürecine bakış açılarının değerlendirilmesi.(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batman.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/2319
dc.description.abstractBu çalışmada turistik bölge algıları ile yabancıların turistik bölgelerden konut satın alma niyeti arasındaki ilişkinin ortaya konması amaçlanmıştır. Bu çerçevede turistik bölgeye ilişkin algının büyük ölçüde olumlu olmasının yabancıların konut satın alma kararına etki edip etmediği, turistik bölgenin en çok hangi özelliklerinin satın alma niyeti oluşmasında öne çıktığı gibi sorulara yanıt aranmış nitel araştırma yöntemleri uygulanmıştır. Bu bağlamda İstanbul ilinde faaliyet gösteren çokuluslu şirketler olan Remax, Coldwell Banker, Realty World, Kerry Williams Gayrimenkul Danışmanlık İşletmelerinde görev yapan gayrimenkul yatırım danışmanlarıyla yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 50 yatırım danışmanıyla danışmanların belirlediği yerlerde 01.02.2019 tarihi ile 27.02.2019 tarihleri arasında görüşme gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler analiz edilerek öne çıkan temalar ve katılımcılar tarafından vurgulanan hususlar açıklanmıştır. Çalışmanın sonucunda İstanbul’da en çok Ortadoğu’da bulunan Arap ülkeleri vatandaşlarının gayrimenkul satın aldığı saptanmıştır. Yabancı turistlerin satın alma kararında turistik bölge çekicilikleri, şehrin modern yaşam tarzı, siyasi gelişmeler, döviz kuru gibi etkenlerin etkili ve vatandaşlık edinim olduğu saptanmıştır. Diğer taraftan İstanbul’da yabancı turistlerin gayrimenkul satın alma kararında genel ülke imajından ziyade özel olarak İstanbul’un imajının etkili olduğu belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this context, the aim of this study is to determine the relationship between the perception of touristic destinations and the acquisition of housing by foreigners from destinations. It has been sought to answer questions such as whether the destination image is highly positive, whether foreigners have an impact on the decision to purchase real estate, and which features of the destination stand out in purchasing decisions. In this context, a semi-structured interview form was applied to real estate investment advisors in Istanbul. In this context, 50 investment advisors working in Remax, Coldwell Banker, Realty World and Kerry Williams Real Estate Consultancy companies operating in Istanbul were interviewed between 01.02.2019 and 27.02.2019. Important themes, derived from answers and opinions of participants were highlighted. As a result of the study, it was determined that citizens of the most of the Arab countries in the Middle East try to bought real estate in Istanbul. It is determined that the attractiveness of destinations, the modern life style of the city, political developments and the exchange rate are effective in the purchase decision of foreign tourists. On the other hand, it was determined that the image of Istanbul was influential on the purchase of real estate of foreign tourists in Istanbul rather than the general country image.en_US
dc.description.tableofcontentsÖZET iv ABSTRACT v ÖNSÖZ vi İÇİNDEKİLER vii ÇİZELGELER LİSTESİ ix ŞEKİLLER LİSTESİ iv KISALTMALAR .............................................................. .......................................... 1. GİRİŞ 1 2. ALANYAZIN ARAŞTIRMASI 3 2.1. Marka, Marka Kimliği ve Marka İmajı 3 2.1.1. Marka Kavramı 3 2.1.2 Marka Kimliği ve Marka İmajı Kavramları 5 2.1.2.1 Marka Kimliği 5 2.1.2.2 Marka İmajı 8 2.1.2.3 İmaj Türleri 10 2.1.2.4 Marka Kimliği ve Marka İmajı İlişkisi 12 2.2. Turistik bölge Kavramı 15 2.2.1. Turistik bölge Pazarlaması 16 2.2.2. Turistik bölgen Özellikleri 17 2.2.3. Turistik bölge İmajı 18 2.2.3.1. Turistik bölge İmajının Önemi 19 2.2.3.1.1. Turistik bölge Markalama 20 2.2.3.1.2. Pazar Konumlandırma 21 2.2.3.2. Turistik bölge İmajının Oluşum Süreci 22 2.2.2.3. Turistik bölge İmajı Modelleri 24 2.2.2.3.1 Gartner Modeli 24 2.2.2.3.2 Baloğlu ve McCleary Modeli 25 2.2.2.3.3 Beerli ve Martin Modeli 26 2.2.2.3.4 Echtner ve Ritchie Modeli 27 2.3. Tüketici Davranışı ve Satın Alma Karar Süreci 29 2.3.1. Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler 29 vii 2.3.1.1. Sosyo-Kültürel Faktörler 30 2.3.1.2. Demografik Faktörler 32 2.3.1.3. Güdüleyici (Psikolojik) Faktörler 34 2.3.2. Satın Alma Karar Süreci 35 2.3.2.1. İhtiyacın Ortaya Çıkması 36 2.3.2.2. Bilgi Toplama 37 2.3.2.3. Alternatiflerin Değerlendirilmesi 39 2.3.2.4. Satın Alma Kararı 39 2.3.2.5. Satın Alma Sonrası Davranış 40 3. MATERYAL VE YÖNTEM 42 3.1. Araştırmanın Önemi 42 3.2. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 42 3.3. Araştırmanın Sınırlamaları 43 3.4. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 43 3.5. Veri Toplama Yöntemleri ve Araçları 43 3.6. Verilerin Analizi ve Yorumlanması 44 4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 45 4.1. Katılımcılara İlişkin Demografik Değişkenlerin Dağılımları 45 4.2. Satın Alma Kararı Veren Turistlerin Ülkelerine Yönelik Analiz 46 4.3. Satın Alma Kararına etki Eden Unsurlar 48 4.4. Dini İnanışların Satın Alma Kararı Üzerindeki Etkisi 50 4.5. Gayrimenkul Satışını Olumsuz Etkileyen Hususlar 51 4.6. Turistlerin Güvenlik Endişesine İlişkin Görüşler 52 4.7. İstanbul’un En Çok Tercih Edilen Bölgelerine İlişkin Görüşler 53 4.8. Sosyo-Kültürel Yaşamın Satın Alma Kararına Etkisine Yönelik Görüşler 54 4.9. Siyasi Gelişmelerin Satın Alma Kararına Etkisine Yönelik Görüşler 55 4.10. Döviz Kurunun Satın Alma Kararına Etkisine Yönelik Görüşler 56 4.11. Genel Ülke Satın Alma Kararına Etkisine Yönelik Görüşler 57 5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 59 5.1 Sonuçlar 59 5.2 Öneriler 60 KAYNAKLAR 61 EKLER 72 EK-1 Görüşme Formu 72 ÖZGEÇMİŞ 77en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectYabancıen_US
dc.subjectKonuten_US
dc.subjectTuristik Bölgeen_US
dc.subjectPazarlamaen_US
dc.subjectSatışen_US
dc.subjectStrangeren_US
dc.subjectHouse Destinationen_US
dc.subjectHouseen_US
dc.subjectMarketingen_US
dc.subjectSellingen_US
dc.titleİstanbul’daki emlak danışmanlarının yabancı turistlerin konut satın alma karar sürecine bakış açılarının değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of the property consultants in Istanbul viewing the views of foreign tourists resolution purchase decision processen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess