Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKılınç, Zühal
dc.contributor.authorYılmaz, Erhan
dc.date.accessioned2020-02-11T12:08:11Z
dc.date.available2020-02-11T12:08:11Z
dc.date.issued2019-09-20en_US
dc.date.submitted2019-09-20
dc.identifier.citationYılmaz, E. (2019). Batman ilinde görev yapan kadın öğretmenlerin fiziksel aktivite mekân seçimi ve fiziksel aktiviteye katılım sıklığını engelleyen unsurların incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batman.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/2366
dc.description.abstractBu çalıĢmanın amacı; Batman Ġlinde Görev Yapan Kadın Öğretmenlerin Fiziksel Aktivite Mekân Seçimi ve Fiziksel Aktiviteye Katılım Sıklığını Engelleyen Unsurları incelenmiĢtir. ÇalıĢmaya yaĢları 20 ve 60 arasında değiĢen, Batman ilinde görev yapan kadın öğretmenlerden oluĢan toplamda 423 kiĢi katılmıĢtır. Kadın öğretmenler, kolayda örnekleme yöntemi ile seçilmiĢtir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmasında SPSS 17 IBM istatistik paket programı kullanılmıĢtır. Veriler analizinde betimsel istatiksel yöntemleri yanı sıra korelasyon analizi ve ANOVA tekniği uygulanmıĢtır. Yapılan analizler sonucunda kadın öğretmenlerin rekreasyon faaliyetlerinde mekân seçimi ile fiziksel aktiviteye katılımı engelleyen unsurların, rekreasyon faaliyetleri seçimi arasındaki korelasyonun anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıĢtır. Batman Ġlinde Görev Yapan Kadın Öğretmenlerin Fiziksel Aktivite Mekân Seçimi ve Fiziksel Aktiviteye Katılım Sıklığını Engelleyen unsurların kiĢilerin, yaĢ, branĢ, okul türü ve kıdem yılına göre rekreasyon faaliyetlerine katılımı farklılık göstermektedir.en_US
dc.description.abstractTheaim of thisstudy is to analyze physical activity venue selection of schoolmarms who work in Batman City and in this study the factors which inhibit the frequency of participation in physical activity have been analyzed. 423 schoolmarms, in the 20-60 age range who work in Batman participated in this study. Schoolmarms have been selected according to convenience sampling method. SPSS 17 IBM statistics packaged software has been used in evaluation and calculation of the obtained data. Not only descriptive statistical technique but also correlation analysis and ANOVA technique have been used in data analysis. As a result of analysis, it has been verified that the correlation between schoolmarms venue selection in recreational activities and selection of the factors recreational activities which in hibit the participation and factors which inhibit the frequency of participation in physical activity differ from participation in recreational activities according to age, branch, school type and years of seniority of those who joined in the survey in physical activities is significantly strong. Physical activity venue selection of schoolmarms who work in Batman Cityen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectBatmanen_US
dc.subjectKadın Öğretmenleren_US
dc.subjectRekreasyonen_US
dc.subjectSporen_US
dc.subjectSchoolmarmsen_US
dc.subjectRecreationen_US
dc.subjectSporten_US
dc.titleBatman ilinde görev yapan kadın öğretmenlerin fiziksel aktivite mekân seçimi ve fiziksel aktiviteye katılım sıklığını engelleyen unsurların incelenmesien_US
dc.title.alternativeThe selection of physical activity place of female teachers work in the province of Batman and the factors that prevent the frequency of participation in physical activityen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess