Show simple item record

dc.contributor.advisorEsentaş, Melike
dc.contributor.authorŞahin, Figen
dc.date.accessioned2020-07-13T09:05:42Z
dc.date.available2020-07-13T09:05:42Z
dc.date.issued2017-11-28en_US
dc.date.submitted2017-11-28
dc.identifier.citationŞahin, F. (2017). Kadın ve erkek milli judocularda duygusal zekâ ve girişimsel öz yetkinlik ilişkisinin incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batman.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/2398
dc.description.abstractGünümüzde her alanda olduğu gibi spor alanında da başarı elde edilmesinde çok faktörlü yapılar ve sporda psikolojik etkenler incelenmektedir. Özellikle mücadele sporlarında motorik özelliklerin yanı sıra bilişsel ve duyuşsal özellikler önemli yer tutmaktadır. Sportif mücadelede başarılı olmak isteyen sporcuların becerilerini en üst düzeyde kullanmalarında kompleks bir yapı olan duygusal zekâlarının önemi büyüktür. Geçmişten günümüze duygusal zekânın insanların sosyal hayatlarında, toplumla ve kendileri ile olan iletişim ve öz benliklerinde önemli bir etkisinin olduğu kanıtlanmış, sporla ilişkili birçok alanla kesiştiği görülmüştür. Bu alanlardan girişimcilik, girişimsel öz yetkinlik gibi becerilerde, sporcuların duygularını akıllıca kullanımı en önemli kişisel özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan araştırmalarda yüksek düzeyde IQ' ya sahip bireylerin özellikle iş hayatında zaman zaman başarılı olamadıkları görülmüş ve bu durum karşısında EQ olarak adlandırılan duygusal zekâ kavramının sorgulanmasına neden olmuştur. Son yıllarda spor bilimi araştırmacıları duygusal zekânın (EQ) spor alanındaki önemini artan bir şekilde önemini vurgulamaya başlamışlardır. Bu çalışmanın da temel amacı, milli judocuların girişimsel öz yetkinlikleri ile duygusal zekâları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışma kapsamında Türkiye Judo Federasyonuna bağlı olarak A,B ve C kategorilerinde mücadele eden yıldız, genç ve erkek-kadın milli judoculara girişimsel öz yetkinlik ve duygusal zekâ anketleri uygulanmış, milli judocuların duygusal zekaları ile girişimsel öz yetkinlik algıları arasındaki ilişki ölçülmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar SPSS 22.0 programında çözümlenerek yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, milli judocuların girişimsel özyetkinlik becerileri ile duygusal zekâlarının ortalamanın üstünde çıktığı, milli judocuların duygusal zekâları ile girişimsel öz yetkinleri arasında pozitif yönde yüksek düzeyde anlamlı bir ilişkinin mevcut olduğu görülmüştür. Demografik değişkenlere göre ise milli judocuların cinsiyet değişkenine göre girişimsel öz yetkinlikleri ile duygusal zekâları anlamlı olarak değişirken, yaş, medeni durum, eğitim durumu, çalıştıkları sektör ve çalışma süreleri, spor yapma süreleri, millilik dereceleri, milli takımda görev alma sayısı ile milli takımda elde ettikleri başarı sayısına göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.en_US
dc.description.abstractNowadays, as in every area, multi-factorial structures and psychological factors are examined in success in sports field. Particularly in sportive struggle, motor skills as well as cognitive and sensual features are important. The emotional intelligence has a big role in terms of the ability to use the skills of athletes who want to succeed in the sportive struggle at the highest level. From past to present, it has been seen that emotional intelligence intersects with many sports-related domains. Besides, emotional intelligence has been proved to be an important influence in people's social lives, communities, and self-esteem with themselves. In such areas as entrepreneurship and interventional self- efficacy, the intelligent use of the athletes' feelings is the most important personal characteristic. In studies, individuals with high levels of IQ have been found to be unsuccessful, especially in business, and this has led to a questioning of the concept of emotional intelligence called EQ. In recent years, sports science researchers have begun to emphasize the increasing importance of emotional intelligence (EQ) in sports. The main purpose of this study is to examine the relationship between the interventional self-efficacy and their emotional intelligence of national judoists. Within The scope of the study, interview self-efficacy and emotional intelligence questionnaires were applied to the stars, young male and female national judoists who fought in categories A, B and C in accordance with the Judo Federation of Turkey. And then, the relationship between the emotional intelligences and perceptions of interventional selfefficacy of national judoists has been tried to be measured. The obtained results were analyzed and interpreted in SPSS 22.0 program. According to the findings of the research, it is seen that the national judoists' interventional self-efficacy skills and emotional intelligence are above the average. Besides, it has been found that there is a significant relationship (positive correlation) between the emotional intelligence and the interventional self-efficacy of the national judoists. According to the demographic variables, the interventional intelligence selfefficacy and emotional intelligence were significantly changed according to the gender of the national judoists, while the age, marital status, educational status, the working sector and working time, sports making durations, nationality grades, It does not change significantly according to the number of successes.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectSporen_US
dc.subjectMilli Judocuen_US
dc.subjectDuyguen_US
dc.subjectZekaen_US
dc.subjectGirişimsel Öz Yetkinliken_US
dc.subjectSporten_US
dc.subjectNational Judoisten_US
dc.subjectEmotionalen_US
dc.subjectIntelligenceen_US
dc.subjectInverventional Self-Efficacyen_US
dc.titleKadın ve erkek milli judocularda duygusal zekâ ve girişimsel öz yetkinlik ilişkisinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeComparison of emotional intelligence and interventional self-efficacy relationships in female and male national judoistsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/closedAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/closedAccess