Show simple item record

dc.contributor.advisorKılınç, Zühal
dc.contributor.authorGünç, Bedirhan
dc.date.accessioned2020-09-08T08:08:37Z
dc.date.available2020-09-08T08:08:37Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020
dc.identifier.citationGünç, B. (2020). Ortaöğretim öğrencilerinin çoklu zekâ alanlarına göre rekreasyon tercihlerinin belirlenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batmanen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/2441
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı; çoklu zekâ kuramına göre ortaöğretim öğrencilerinin sahip oldukları zekâ alanlarını belirleyerek bu zekâ alanlarının rekreasyon tercihlerine etkisini tespit etmektir. Çalışmaya yaşları 18’den küçük 14-17 yaş arasında değişen, Siirt ilinde ortaöğretim okuyan 184’ü erkek ve 296’sı kız olmak üzere toplamda 480 birey katılım sağlanmıştır. Araştırmaya katılan fertler tesadüfi yöntem ile seçilmiştir. Elde edilen bilgilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmasında SPSS 22.0 For Windows Paket program kullanılmıştır. Bu anket formu, Özden (2003) tarafından geliştirilen 5’li likert tipi “Çoklu Zekâ Envanterinden ve demografik özellikler ile rekreasyon tercihlerine yönelik seçeneklerden oluşan bir anket formudur. Toplanan verilerin analizi için frekans, t-testi ve korelasyon analizleri uygulanmıştır. Analizler sonucunda, katılımcıların rekreasyon tercihlerine ilişkin frekans analizinde Doğa Zekasını tercih ettikleri görülürken, cinsiyet değişkeni ile zeka karşılaştırmasında kızların sayısal ve bedensel zeka türlerine, erkeklerin ise sosyal ve doğa zekasına kız katılımcılara göre daha yüksek ortalamaya sahip oldukları görülmektedir. Elde edilen sonuçların ilgili literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to determine the effect of those intelligence areas on recration preferences by defning the intelligence types the secondary scholl students have according to multiple intelligence theary. A total number of 480 individuals, studing is Siirt,184 male and 296 female vorying from 14 to 17, under 18 were participated in the study. These individuals were selected randomly. The SPSS 22.0 for windows package program was used for evaluation and calculaotion of the data abtained. This questionnaire form, consists of options of 5 point Likert-Type 2 multiple intelligence inventory developed by Özden(2003) and options for demogrophic characteristics on recreational preterences. Frequency, T-test and comelation analysis were used for the analysis of the data . As a result of the analyzes, a positive and significant relationship was found between preference of individual activities and intelligence areas, while a negative and significant relationship was found between other activity groups and intelligence areas. In addition, significant relationships were found between gender and intelligence areas and recreation preferences. it is toht taht the obtained resulse Wall contribute to the related literature.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectÇoklu Zekâen_US
dc.subjectRekreasyonen_US
dc.subjectZekâ Alnlarıen_US
dc.subjectZekâ Kuramıen_US
dc.subjectMultiple Intelligenceen_US
dc.subjectRecreationen_US
dc.subjectAreas of Intelligenceen_US
dc.subjectTheory of Intelligenceen_US
dc.titleOrtaöğretim öğrencilerinin çoklu zekâ alanlarına göre rekreasyon tercihlerinin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermining recreation preferences of secondary education students according to multiple intelligence areasen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-6363-1059en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess