Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGümüş, Murat
dc.contributor.authorDinç, Hediye
dc.date.accessioned2020-09-08T09:00:38Z
dc.date.available2020-09-08T09:00:38Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020
dc.identifier.citationDinç, H. (2020). Yerli turistlerin destinasyon risk algısı ile destinasyon imajı algısı ilişkisi: Diyarbakır örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batman.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/2446
dc.description.abstractBu çalışmada Diyarbakır destinasyonu üzerinde yerli turistlerin destinasyon riski ile destinasyon imaj algısı ilişkisini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Ayrıca demografik özelliklere göre (cinsiyet, yaş, eğitim durumu) turistlerin risk algılarında ve destinasyon imajında farklılık olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda, nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Veriler, kolayda örnekleme tekniğiyle 2019 yılı Mart-Nisan aylarında toplanmıştır. Araştırmanın örneklemi Diyarbakır ilinde bulunan konaklama işletmelerinden ve Diyarbakır’a tatil amacıyla gelen turistlerden oluşmaktadır. Toplamda 393 adet veri toplanmıştır. Geçerliliği sağlamak için Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) yapılmıştır. Daha sonra veriler, normal dağılım göstermediği için parametrik olmayan (Kruskal Walis ve Mann Whitney-U) testlere tabi tutulmuştur. Sonuç olarak turistlerin destinasyon risk algısı ile destinasyon imajı arasında herhangi bir ilişki tespit edilmemiştir. Ayrıca cinsiyet ve eğitim durumunda turistlerin destinasyon risk algısında anlamlı farklılıklar da tespit edilmemiştir. Bu bulgular kapsamında birtakım öneriler ileri sürülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to examine relationship between destination risk and destination perceptions of domestic tourists' on Diyarbakır. In addition, it has been tried to determine whether there is a difference in the risk perception and image of the tourists according to different demographic variables (gender, age, education level). In this context, quantitative research methods were used. Data were collected in March- April 2019 by easy sampling method by survey technique. In total, 393 data were collected. Exploratory Factor Analysis (AFA) was performed to ensure validity. After that, “Non-parametric Tests” (Kruskal Walis and Mann Whitney-U) were used since the data did not show normal distribution. As a result, an inverse relationship was found between destination risk perception of tourists and destination image. In addition, significant differences were not detected in the destination risk perception of the tourists in terms of gender and educational status. A number of recommendations have been proposed for these results.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectDestinasyonen_US
dc.subjectDiyarbakıren_US
dc.subjectİmajen_US
dc.subjectRisk Algısıen_US
dc.subjectDestinationen_US
dc.subjectPurchasing Processen_US
dc.subjectRisk Perceptionen_US
dc.titleYerli turistlerin destinasyon risk algısı ile destinasyon imajı algısı ilişkisi: Diyarbakır örneğien_US
dc.title.alternativeRelationship between destination risk and destination image perception of domestic tourists: The case of Diyarbakıren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-6541-2757en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess