Show simple item record

dc.contributor.advisorElitok, Yavuz
dc.contributor.authorArı, Abdullah
dc.date.accessioned2021-01-04T12:26:40Z
dc.date.available2021-01-04T12:26:40Z
dc.date.issued2020-10-19en_US
dc.date.submitted2020-10-17
dc.identifier.citationArı, A. (2020). İşletme fakültelerinde verilen muhasebe derslerinin muhasebecilik mesleğine etkisinin ölçümü. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batman.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/2511
dc.description.abstractMuhasebe, her türlü kuruluşun tüm mali işlemlerini takip etmesi açısından önem arz etmektedir. Muhasebenin yeterince kaliteli bir şekilde yapılması hem şirketler hem de devletler açısından hayati bir ihtiyaçtır. Bundan dolayı muhasebe eğitimi en az muhasebenin kendisi kadar bir gerekliliğe sahiptir. Çalışmada muhasebe eğitimine yönelik bir araştırma yapılmıştır. Bu bağlamda işletme fakültelerinde verilen muhasebe derslerinin muhasebecilik mesleğine etkisini ölçmek için çeşitli araştırma yöntemleri uygulanmıştır. Analiz sonucu Türkiye'de 5 farklı üniversitede (Siirt Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi) bulunan İşletme fakültelerinden seçilen derslerin Smm, Sm ve Stajyerlerin beklentilerine yeterince cevap veremediği şeklinde olmuştur. Ayrıca yeni mezun olmuş muhasebe elemanlarının yetenek ve becerileri de yeterli düzeyde olmadığı anket yöntemiyle ulaşılmış bir başka sonuçtur. Çalışmada seçilen derslerin pratik ve teorik açıdan yeterliliği ve yeni mezun meslek elemanlarının beceri düzeyi ölçülmüştür. Derslerin pratik açıdan yeterliliğini anlamak için oluşturulan hipotezlerde muhasebe meslek elemanlarının meslek unvanı, eğitim durumu ve meslekte geçirilen yıl değişkenlerinde anlamlılık sağlanmıştır. Teorik açıdan hipotezler sınandığında eğitim durumu değişkeninde anlamlılığa varılmıştır. Son olarak yeni mezun meslek mensuplarının beceri düzeyini ilgilendiren hipotezlerden meslek unvanı değişkeni anlamlı bulunmuştur. Ayrıca üniversitelerin Smmm, Sm ve Stajyerlerin isteklerine cevap verilebilmesi için önerilerde bulunulmuşturen_US
dc.description.abstractAccounting is important in terms of keeping track of all financial transactions of all kinds of organizations. It is a vital necessity for companies and governments to make the accounting with sufficient quality. Therefore, accounting education has as much a requirement as accounting itself. In the study, a research on accounting education has been done. In this context, various research methods have been applied to measure the effect of accounting courses given in business faculties ın accountancy profession. Analysis of the results of the courses selected from business schools located in 5 diffirent universities in Turkey Smm, Sm and expectations of the trainees have been enough shape to not answer. In addition, the ability and skils of newly graduated accountants are not sufficient, and it is another result obtained through the survey method. The practical and theoretical adequency of the courses chosen in the study and the skill level of newly graduated professionals were measured. In the hypotheses created to understand the practical sufficiency of the courses, the Professional title of the Professional accountants, their educational status and the years spent in the profession were found significant. When hypotheses were tested theoretically, it was found significant in the educational status variable. Finally the job title variable was found to be significant from the hypotheses concerning the skill level of new graduate professionals. In addition recommendations have been given in order to respond to the requests of the universities, independent accountants, financial advisors, independent accountants and trainees.en_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER ÖNSÖZ IV ÖZET V ABSTRACT VI İÇİNDEKİLER VII TABLOLAR DİZİNİ IX ŞEKİLLER DİZİNİ XII KISALTMALAR DİZİNİ XIII GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM 2 1.1. TANIM VE KAVRAMLAR 2 1.1.1. Muhasebe 2 1.1.2. Muhasebe Meslek Mensubu ve Muhasebecilik 3 1.1.3. Muhasebe Süreci 5 1.2. Muhasebenin Bölümleri 6 1.2.1. Genel Muhasebe 6 1.2.2. Maliyet Muhasebesi 6 1.2.3. Yönetim Muhasebesi 7 1.3. Tarihsel Süreçte Muhasebe 7 1.4. Muhasebe Eğitimi 8 1.4.1. Muhasebe Eğitimi ve Unsurları 8 1.4.2. Muhasebe Eğitiminin Gerekliliği 10 1.4.2.1. Sosyal Gereksinim 11 1.4.2.2. Ekonomik Gereksinim 12 1.4.2.3. Bireysel ve Ulusal Gereksinim 13 İKİNCİ BÖLÜM 16 2. MUHASEBECİLERİN İŞLETME BÖLÜMLERİNDE OKUTULAN MUHASEBE DERSLERİNDEN BEKLENTİLERİ 16 2.1. Türkiye'de İşletme Bölümlerinde Okutulan Muhasebe Dersleri 18 2.1.1. Genel Muhasebe Dersi 19 2.1.2. Maliyet Muhasebesi Dersi 19 2.1.3. Finansal Tablolar Analizi Dersi 19 2.1.4. Denetim Muhasebesi Dersi 20 2.1.5. Muhasebe Standartları Dersi 20 2.2. Muhasebe Eğitimi Almış Bireylerde Bulunması Gereken Nitelikler 20 2.2.1. İletişim Niteliği 20 2.2.2. Entelektüel Gelişim 22 2.2.3. Kişisel Beceriler 22 2.2.4. Örgüt ve İşletme Bilgisi 22 2.2.5. Muhasebe Bilgisi 23 2.2.5 Literatür 23 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 35 3. İŞLETME BÖLÜMLERİNDE OKUTULAN MUHASEBE DERSLERİNİN MUHASEBECİLİK MESLEĞİNE ETKİSİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA 35 3.1. Araştırmanın Metodolojisi 35 3.1.1 Araştırmanın Amacı 36 3.1.2 Araştırmanın Önemi 36 3.1.3 Evren ve Örneklem 37 3.1.4 Varsayımlar ve Kısıtlar 38 3.1.5 Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 39 3.1.6 Veri Toplama Yöntemi ve Ölçekler 42 3.1.7 Veri Analiz Yöntemi 43 3.2 Verilerin Analizi 43 3.2.1 Cronbach's Alfa Güvenilirlik Analizi 43 3.2.2 Araştırmanın Demografik Bulguları 44 3.2.3 Hipotezlerin t-Testi ile sınanması 47 3.2.4 Hipotezlerin Anova Analizi İle Sınanması 48 3.2.5 Çalışmanın İstatistiksel Bulgular 55 3.2.6 İşletme Bölümlerinde Verilen Muhasebe Derslerinin Pratik Açıdan Yeterliliklerinin Ölçülmesine İlişkin Bulgular 55 3.2.7 İşletme Bölümlerinde Okutulan Muhasebe Derslerinin Teorik Açıdan Yeterliliklerine Ölçülmesine İlişkin Bulgular 60 3.2.8. Yeni Mezun Muhasene Meslek Elemanlarının Beceri Düzeylerine İlişkin Bulgular 63 SONUÇ ve TAVSİYELER 79 KAYNAKÇA 82 EKLER 88en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectMuhasebeen_US
dc.subjectMuhasebe Eğitimien_US
dc.subjectMuhasebeci Beklentilerien_US
dc.subjectAccountingen_US
dc.subjectAccounting Educationen_US
dc.subjectAccountant Expectationsen_US
dc.titleİşletme fakültelerinde verilen muhasebe derslerinin muhasebecilik mesleğine etkisinin ölçümüen_US
dc.title.alternativeMasurement of the effect of accounting courses given in business faculties on the accounting professionen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-0261-8600en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess