Show simple item record

dc.contributor.advisorDemiral, Serkan
dc.contributor.authorDemirtaş, Burak
dc.date.accessioned2021-01-25T10:01:15Z
dc.date.available2021-01-25T10:01:15Z
dc.date.issued2020-08-19en_US
dc.date.submitted2020-08-19
dc.identifier.citationDemirtaş, B. (2020). Yerli turistlerin Nemrut Dağı (Bitlis) destinasyonu ile ilgili görüşleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batman.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/2553
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı; Bitlis ilinde Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından korunan alan statüsünde bulunan Nemrut Dağına gelen bireylerin memnuniyet derecesinin incelenmesidir. Yapılan alanyazın taramasında bu alanla ilgili herhangi bir çalışmanın yapılmadığı görülmüştür. Araştırmanın çalışma grubu 20 katılımcıdan oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, araştırmaya katılan bireylerin memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi amacıyla oluşturulan 10 soruluk görüşme formu ile incelenmiştir.Bu sorular destinasyon kategorileri kapsamında ve amaca yönelik olarak ana sorular ile buna bağlı alt sorular olarak ayrılmıştır. Bu kapsamda 1-5-6 ve 8. sorular ana tema kapsamına, diğer sorular ise ana temaya bağlı alt sorular olarak ele alınmıştır. Katılımcılar ile görüşmeler 26-29 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılmıştır. Görüşmede elde edilen veriler nitel araştırma yöntemleri kullanılarak yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda, katılımcıların ziyaret amacında sırasıyla doğal güzellik, krater gölünü görmek ve katılımcıların bu alanı daha önce ziyaret ettiği, ziyaretçilerin ise en fazla Bitlis ili ve çevre ilçelerden katılım sağladığı, daha önce böyle bir alanın ziyaret edilmediği, bu alana katılım sağlayan bireylere ise doğal güzelliğin, göllerin ve temiz havanın hitap ettiği, bu alanda ulaşım, konaklama ve yol sorunun olduğu, bölgenin yeterince bilinmediği, tanıtımı için oluşum şekli ve kış turizminin öne çıkarılmasıyla sosyal medya tanıtımı ve şenliklerin düzenlemesi gerektiği görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe aim of this research is to examine the degree of satisfaction of the individuals coming to Nemrut Mountain, which is the area protected by the General Directorate of National Parks in Bitlis province. It has been seen that no studies on this field have been conducted in the literature review. The study group of the research consists of 20 participants. The data of the research were analyzed with a 10-question interview form created to determine the satisfaction levels of the individuals participating in the research.Thesequestionsaredividedinto main questionsandsubquestionswithinthecategories of destinations. Inthiscontext, questions 1-5-6 and 8 arecontentthe main themeandotherquestionsareexamine as sub-questions. This interview form to obtain opinions about the destination from individuals who participated in the destination. A questionnaire interview was applied to the sample group of the study on October 26, 2019 and October 29,2019. The data obtained during the interview were interpreted as a requirement of the research using descriptive analysis, which is one of the qualitative research methods. As a result of the research, it was seen that the purpose of the visitors was to see the natural beauty and crater lake, respectively. It has been observed that the participants have visited this area before, the visitors have participated mostly from Bitlis and the surrounding districts, and such an area has not been visited before. It has been determined that the individuals who participate in this area are addressed by natural beauty, lakes and clean air, there are transportation, accommodation and road problems in this area, the region is not known enough, and the way of formation and promotion of winter tourism should be organized with the promotion of winter tourism.en_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER ÖZET v ABSTRACT vi ÖNSÖZ vii İÇİNDEKİLER viii I. BÖLÜM 1 1. GİRİŞ 1 1.1. Problem Durumu ve Yöntem 4 II. BÖLÜM 5 2. LİTERATÜR TARMASI 5 2.1 Destinasyonun Tanımı ve Özellikleri 5 2.2. Alternatif Turizm Nedir? 9 2.2.1. Toplum temelli turizm 10 2.2.2. Kırsal turizm ve tarımsal turizm 11 2.2.3. Kültür turizmi 12 2.2.4. Ekoturizm 12 2.2.5. Spor Turizmi 12 2.3. Bitlis İli ve Tatvan İlçesi İle İlgili Bilgiler 13 2.4. Nemrut Dağı 15 2.4.1. Ulaşım 16 2.4.1.1 Hava Yolu 17 2.4.1.2 Kara Yolu 17 2.4.1.3 Deniz Yolu 17 2.4.1.4 Demir Yolu 17 2.5. Konaklama Tesislerinin Sınıflandırılması 18 Ⅲ.BÖLÜM 21 3. MATERYAL VE YÖNTEM 21 3.1. Araştırmanın Deseni 21 3.2. Araştırma Örneklemi 21 3.3. Veri Toplama Aracı 22 3.4. Geçerlik Ve Güvenirlik 23 3.5. Verilerin Analizi 24 Ⅳ. BÖLÜM 26 4. BULGULAR VE TARTIŞMA 26 4.1. Demografik Bulgular 26 4.2. Destinasyonun Turist Açısından Memnuniyet Derecesinin İncelenmesi 27 4.2.1. Destinasyon Tercihi 27 4.2.2. Destinasyonun Çekici Gücü 36 4.2.3. Destinasyonun Çekiciliğinin Artması İçin Giderilmesi Gereken Eksiklikler ve Bilinirlik 38 4.2.4. Türkiye turizmine katkısı açısından Nemrut Dağı 46 SONUÇ ve TARTIŞMA 51 5.2 ÖNERİLER 52 BULGULAR KAYNAK: 53 Kaynakça 53en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectDestinasyonen_US
dc.subjectKültür Turizmien_US
dc.subjectKış Turizmien_US
dc.subjectNemrut Dağıen_US
dc.subjectNemrut Kalderasıen_US
dc.subjectTuristik Destinasyonen_US
dc.subjectBitlisen_US
dc.subjectDestinationen_US
dc.subjectCultural Tourismen_US
dc.subjectWinter Tourismen_US
dc.subjectMount Nemruten_US
dc.subjectNemrut Calderaen_US
dc.subjectTouristic Destinationen_US
dc.titleYerli turistlerin Nemrut Dağı (Bitlis) destinasyonu ile ilgili görüşlerien_US
dc.title.alternativeOverview of local tourists about the Nemrut Mountain (Bitlis) destinationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-2501-9843en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess