Show simple item record

dc.contributor.authorKalender, F. Yeşim
dc.contributor.authorAygün, Fulya
dc.date.accessioned2021-01-26T10:50:31Z
dc.date.available2021-01-26T10:50:31Z
dc.date.issued2019-12-25en_US
dc.identifier.citationKalender, F. Y., Aygün, F. (2019). Promethee sıralama yöntemi ile yatırım projesi değerlendirme ve üretim sektöründe uygulanması. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 9 (2), ss. 183-208.en_US
dc.identifier.issn2459-0614
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/910255
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/2584
dc.description.abstractGünümüz koşullarında firmaların mevcut durumlarını devam ettirebilmesi veya büyüyerek pazarda daha geniş pay alabilmesi için yatırım yapması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu çalışmada, çimento sektöründe yatırım yapma kararı veren bir yatırımcının dört ayrı ilde bulunan çimento fabrikaları arasında öncelikli yatırımı belirlemek için, literatürde çok kriterli karar verme metotları arasında tanımlanan PROMETHEE (The Preference Ranking Organization Method For Enrichment Evaluation) sıralama yöntemi uygulanmıştır. Proje değerlendirme kriterleri olarak dikkate alınan iç karlılık oranı, fayda maliyet oranı, geri ödeme süresi, ortalama karlılık oranı, başa baş noktası, mevcut kapasite kullanım oranı ve nitelikli istihdam oranına ait kriter ağırlıkları yapılan anket çalışması ile belirlenmiştir. Kriterlerin Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yöntemi ile belirlenen ağırlıkları ve eşit ağırlık verilmesi durumu dikkate alınmıştır. Her iki durum için PROMETHEE I ile kısmi sıralama, PROMETHEE II ile tam sıralama yapılarak alternatifler önceliklendirilmiştir. Ardından kriter ağırlık analizi, durağan aralık analizi ve GAIA analizi yapılmıştır. Böylece karar vericiye alternatif yatırımlar arasında en uygun projeyi belirlemesinde yardımcı olunması sağlanmıştır.en_US
dc.description.abstractNowadays making investment has become inevitable for firms to maintain their current position and to get a larger share of the market. In this study, a ranking method PROMETHEE, which is one of the multi-criteria decision-making methods in the literature, is used to select the highest priority investment option among cement factories in four different cities of an investor who wanted to invest in cement sector. Internal rate of return, benefit cost ratio, repayment period, average profitability ratio, break-even point, capacity utilization ratio and skilled employment ratio which are considered as project evaluation criteria, are determined through a survey study. Situations, where criteria weights are determined by AHP method and where they are chosen equally are evaluated. For both situations alternatives have been prioritized by partial ranking with PROMETHEE I and full ranking with PROMETHEE II. After these, criteria walking weights analysis, stability interval anlaysis and GAIA analysis has been used. In doing so, it has been provided assistance to the decision maker in determining the most suitable project among alternatives investments.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectProje Değerlendirmeen_US
dc.subjectPROMETHEEen_US
dc.subjectAHPen_US
dc.subjectProject Evaluationen_US
dc.titlePromethee sıralama yöntemi ile yatırım projesi değerlendirme ve üretim sektöründe uygulanmasıen_US
dc.title.alternativeInvestment project evaluation with promethee sequencing method and its application to the production sectoren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBatman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentBaşka Kurum Yazarıen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-8862-013Xen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-6029-0562en_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage183en_US
dc.identifier.endpage208en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess