Show simple item record

dc.contributor.authorKay, Mehmet Akif
dc.contributor.authorSağlam, Mehmet
dc.date.accessioned2021-03-01T03:52:00Z
dc.date.available2021-03-01T03:52:00Z
dc.date.issued2020-12-31en_US
dc.identifier.citationKay, M. A., Sağlam, M. (2020). Çocuklarda sosyal ve duygusal gelişimi ölçmek için kullanılan ölçeklerin incelenmesi. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 10 (2), ss. 18-33.en_US
dc.identifier.issn2459-0614
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1296488
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/2612
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı; sosyal ve duygusal gelişimi ölçmek için kullanılan ölçeklerin incelenmesidir. Sosyal ve duygusal gelişim, gelişimin önemli bir öğesini oluşturmaktadır. Doğru ve etkili sosyal ve duygusal ölçümler gelişimin takibi açısından önemlidir. Bu çalışmada, yöktez veri sisteminde “sosyal ve duygusal” anahtar kelimesiyle ilişkili tezlerde sosyal ve duygusal gelişimi ölçmek için kullanılan ölçekler araştırılmıştır. Yapılan çalışmada erken çocukluk, son çocukluk, ergenlik dönemi ve karma dönemlerde uygulanan toplam 29 ölçek; uygulanan lisansüstü alan, uygulandığı yaş aralığı, yapılış yöntemi ve derecelendirme şekline göre incelenmiştir. Çalışma sonucunda ölçeklerin büyük bir kısmının erken çocukluk döneminde uygulandığı fakat bebeklik dönemine ait ölçeklerin yok denecek kadar az olduğu görülmüştür. Ölçeklerin hazırlanma durumlarına ilişkin elde edilen bulgularda genel olarak ölçek uyarlama çalışmalarının ölçek geliştirme çalışmalarından daha fazla uygulandığı sonucuna varılmıştır. Elde edilen sonuçlar bağlamında, bebeklik döneminde sosyal ve duygusal gelişimi ölçmek için kullanılan ölçeklerin yetersiz olduğu bununla ilgili çalışmaların arttırılması gerektiği anlaşılmıştır. Ayrıca ölçek geliştirme çalışmalarının ölçek uyarlamaya göre az olduğu bu alandaki eksikliğin giderilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is; It is the examination of scales used to measure social and emotional development. Social and emotional development constitutes an important element of development. Correct and effective social and emotional measurements are important for tracking development. In this study, the scales used to measure social and emotional development in theses related to the keyword "social and emotional" in the yokktez data system were investigated. In the study, a total of 29 scales applied in early childhood, late childhood, adolescence and mixed periods; The graduate field applied was examined according to the age range in which it was applied, the method of application and the grading style. As a result of the study, it was seen that most of the scales were applied in early childhood, but the scales belonging to the infancy period were almost nonexistent. In the findings obtained regarding the preparation status of the scales, it was concluded that, in general, scale adaptation studies were applied more than scale development studies. In the context of the results obtained, it was understood that the scales used to measure social and emotional development in infancy were insufficient, and studies on this should be increased. In addition, it was concluded that scale development studies are less than scale adaptation and the deficiency in this area should be eliminated.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBatman Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectSosyalen_US
dc.subjectDuygusalen_US
dc.subjectGelişimen_US
dc.subjectÖlçek Geliştirmeen_US
dc.subjectÖlçek Uyarlamaen_US
dc.subjectSocialen_US
dc.subjectEmotionalen_US
dc.subjectDevelopmenten_US
dc.subjectScale Developmenten_US
dc.subjectScale Adaptationen_US
dc.titleÇocuklarda sosyal ve duygusal gelişimi ölçmek için kullanılan ölçeklerin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of scales used to measure social and emotional development in childrenen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBatman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentBaşka Kurum Yazarıen_US
dc.contributor.departmentBaşka Kurum Yazarıen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-7996-9310en_US
dc.contributor.authorID0000-0003-1784-4472en_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage18en_US
dc.identifier.endpage33en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess