Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYaşar, Selman
dc.date.accessioned2021-09-27T10:45:23Z
dc.date.available2021-09-27T10:45:23Z
dc.date.issued2019-01-05en_US
dc.identifier.citationYaşar, S. (2019). Basındaki bilgiler ışığında Seyhan Milletvekili Esma Nayman ve Meclisteki faaliyetleri. Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 14 (27), ss.23-62.en_US
dc.identifier.issn1306-4223
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/3517
dc.description.abstractTürk Milletinin çağdaĢ uygarlık düzeyinin üzerine çıkması için birçok yenilik gerçekleĢtiren Atatürk, Türk kadınının Cumhuriyet idaresinde hak ettiği yeri elde etmesi için çalıĢmıĢtır. 1926 yılında Medeni Kanun‘la yeni haklar edinen, 1930‘da Belediye seçimlerine katılma, 1933‘te Muhtar seçilme hakkını alan Türk kadını, Atatürk‘ün önderliğinde, 5 Aralık 1934 tarihinde kabul edilen kanunla milletvekili seçme ve seçilme hakkını kazanmıĢtır. 8 ġubat 1935 tarihinde yapılan V. Dönem seçimlerinde 18 kadın milletvekili seçilerek TBMM‘ne katılmıĢtır. Dönemin gazeteleri yaptıkları haberlerle ilk kadın milletvekilleri ve TBMM‘ndeki çalıĢmalarıyla ilgili olarak halkı aydınlatmıĢlardır. Bu milletvekillerinden biri de Esma Nayman‘dır. Esma Nayman, V. Dönem (1935- 1939) Seyhan milletvekilliği yapmıĢtır. Milletvekilliği döneminde, Ġktisat Encümeni‘nde görev yapan Nayman, yaptığı çalıĢmalarıyla TBMM‘ne giren diğer 17 kadın milletvekili gibi Atatürk‘ün Türk kadınına olan güvenini boĢa çıkarmamıĢtır.en_US
dc.description.abstractAtatürk, who made many innovations for the Turkish people to rise above the level of contemporary civilization, has worked for the Turkish woman to achieve her rightful place in the Republican administration. The Turkish woman, who acquired new rights with the Civil Code in 1926, participated in the municipal elections in 1930, and was elected as a Mukhtar in 1933, won the right to be elected and elected by law under the leadership of Atatürk on 5 December 1934. During the V.Period elections held on February 8, 1935, 18 women MPs were elected and participated to the TBMM. The news media reported on the first women's parliamentarians and their work in the Turkish Grand National Assembly. One of these MPs is Esma Nayman. Esma Nayman, V. Period (1935-1939) was a member of the Parliament of Seyhan. Nayman, who worked in the Economy Committee during her parliamentary period, did not dismiss Ataturk's confidence in the Turkish woman, as did the other 17 female parliamentarians who entered the Turkish Grand National Assembly with their work.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTürk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/*
dc.subjectAtatürken_US
dc.subjectKadınen_US
dc.subjectMilletvekilien_US
dc.subjectEsma Naymanen_US
dc.subjectSeyhanen_US
dc.subjectWomenen_US
dc.subjectDeputyen_US
dc.titleBasındaki bilgiler ışığında Seyhan Milletvekili Esma Nayman ve Meclisteki faaliyetlerien_US
dc.title.alternativeIn the light of the press information Seyhan Deputies Esma Nayman and Her Parliamentary worken_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisien_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-1396-295Xen_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue27en_US
dc.identifier.startpage23en_US
dc.identifier.endpage62en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/restrictedAccess