Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGürbüz, Hüseyin
dc.contributor.authorGönülaçar, Yunus Emre
dc.date.accessioned2021-11-17T08:36:08Z
dc.date.available2021-11-17T08:36:08Z
dc.date.issued2021-09-21en_US
dc.identifier.citationGürbüz, H., Gönülaçar, Y.E. (2021). Farklı kesme parametreleri ve MQL debilerinde elde edilen deneysel değerlerin S/N oranları ve YSA ile analizi. Politeknik Dergisi, 24 (3), ss.1093-1107. DOI:https://dx.doi.org/10.2339/politeknik.833833en_US
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.2339/politeknik.833833
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12402/4005
dc.description.abstractBu çalışmada, AISI 4140 çeliğinin tornalanması işleminde kesme hızı, ilerleme oranı ve MQL debisinin esas kesme kuvvetleri (Fc) ve ortalama yüzey pürüzlülüğüne (Ra) etkisi hem deneysel hem de istatiksel olarak incelenmiştir. Bu doğrultuda deney sonuçlarının değerlendirilmesinde sinyal/gürültü (S/N) oranları ve yapay sinir ağları (YSA) kullanılmıştır. İşleme deneylerinde, kesme parametreleri olarak üç farklı kesme hızı (75, 100, 125 m/dk), üç farklı ilerleme oranı (0,16 - 0,25 – 0,5 mm/dev), üç farklı MQL debisi (0,35 - 0,8 - 1,7 ml/dk) ve sabit kesme derinliği (2,5 mm) seçilmiştir. İşleme deneylerinde MQL debi artışının Fc üzerinde Ra’ya göre daha etkili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca tüm MQL debi uygulamalarında hem Fc hem de Ra’nın ilerleme oranı ile arttığı ve kesme hızı ile genel olarak azaldığı görülmüştür. Fc ve Ra için S/N oranları ve YSA ile elde edilen R2 değerleri R2 S/N(Fc)= 0,9996, R2 S/N(Ra)= 0,9984, R2 YSA(Fc)=0,9990 ve R2 YSA(Ra)=0,9884 bulunmuştur. S/N oranlarına göre Fc ve Ra üzerindeki en etkili kontrol faktörlerinin sırasıyla; ilerleme oranı, kesme hızı ve MQL debi olduğu belirlenmiştir. Elde edilen regresyon değerlerine bağlı olarak S/N oranlarının ve YSA’nın deneysel verileri yüksek güven aralığında tahmin etmede geçerli olduğu tespit edilmiştiren_US
dc.description.abstractIn this study, the effect of cutting speed, feed rate and MQL flow rate on main cutting forces (Fc) and average surface roughness (Ra) in the turning process of AISI 4140 steel was investigated both experimentally and statistically. Accordingly, signal/noise (S/N) ratios and artificial neural networks (ANN) were used to evaluate the experimental results. As cutting parameters in machining experiments, three different cutting speeds (75, 100, 125 m/min), three different feed rates (0.16 - 0.25 - 0.5 mm/rev), three different MQL flow rates (0.35 - 0.8 - 1.7 ml/min) and a constant depth of cut (2.5 mm) were selected. In machining experiments, it was determined that the increase in MQL flow rate is more effective on Fc than Ra. It was also seen that both Fc and Ra increased with the feed, and generally decreased with the cutting speed in all MQL flow rate applications. R2 values obtained through S/N ratios and ANN for Fc and Ra were found to be R2 S/N(Fc)= 0.9996, R2 S/N(Ra)= 0.9984, R2 YSA(Fc)= 0.9990 and R2 YSA(Ra)= 0.9884. According to S/N ratios, it was determined that the most effective control factors on Fc and Ra are feed rate, cutting speed and MQL flow rate, respectively. Depending on the regression values obtained, it was determined that S/N ratios and ANN are valid in predicting experimental data at high confidence intervals.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherGazi Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/*
dc.subjectYSAen_US
dc.subjectS/N Oranıen_US
dc.subjectMinimum Miktarda Yağlama (MQL)en_US
dc.subjectEsas Kesme Kuvvetien_US
dc.subjectYüzey Pürüzlülüğüen_US
dc.subjectANNen_US
dc.subjectS/N Ratioen_US
dc.subjectMinimum Quantity Lubrication (MQL)en_US
dc.subjectMain Cutting Forceen_US
dc.subjectSurface Roughnessen_US
dc.titleFarklı kesme parametreleri ve MQL debilerinde elde edilen deneysel değerlerin S/N oranları ve YSA ile analizien_US
dc.title.alternativeAnalysis of experimental values obtained at different cutting parameters and MQL flows with S/N ratios and ANNen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalPoliteknik Dergisien_US
dc.contributor.departmentBatman Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-1391-172Xen_US
dc.identifier.volume24en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage1093en_US
dc.identifier.endpage1107en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess