Gelişmiş Arama

Toplam kayıt 40, listelenen: 1-20

  • İkinci Yeni limanı pazar postası 

   Korkmaz, Ferhat (Salkımsöğüt Yayınları, 2012)
   İkinci Yeni şiiri belirirken kendine uygun bir sığınak, bir liman arar. Çaldığı kapılar yüzüne kapanır, tutunma yolları arar. İşte İkinci Yeni'ye kucağını açan ilk liman Pazar Postası'dır. Böyle olduğu için bu konuyla ...
  • Züleyha 

   Öztürk, Zehra (İSAM - İslam Araştırmaları Merkezi, 2013)
   Kur’an’da Yûsuf sûresinde Mısır azizinin eşi ve Yûsuf’a âşık olan kadın olarak yer almasına rağmen Züleyhâ’nın (Zelîhâ) adı geçmez. Tevrat’ta da Mısır azizinden Potifar adıyla söz edilirken eşinin adı verilmez, sadece İslâm ...
  • Pazar postası şiirleri 

   Korkmaz, Ferhat (Gece Kitaplığı, 2014)
   Çalışmamızı yaparken 1951-1959 yılları arasında yayım yapan Pazar Postası gazetesi nüshalarını titizlikle taradık. Birçok şiirin o ilk haline tanık olduk. Türkiye'nin kültür, sanat ve düşünce tarihine damgasını vuran; ancak ...
  • Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanlarında mahalle hayatı 

   Duran Oto, Elif; Taştan, Zeki (Kitabevi Yayınları, 2014)
   Sanatçılar toplum hafızasına yapıtlarıyla katkı sunarken biz okurlara bazen yaşadıkları, yazdıkları kentleri de miras bırakırlar. Dostoyevski’nin Petersburg’u, Kafka’nın Prag’ı, Marcel Proust’un Paris’i, Paul Auster’ın New ...
  • Hüseyin Su Öyküsü - yeni eleştiri bağlamında 

   Zariç, Mahfuz (Atlas Kitap, 2015)
   "Edebiyatta da, sanatta da temel izlek insanın serüvenidir; insanî serüvendir. Bütün sorunlar bu temel izlek içinde yerli yerinde ve yeterince, insanın çevresinde, insanın doğal eylemleri olarak yer alır. Böyle olmadığında, ...
  • Cümle bilgisi 

   Bozkurt, Kenan (Sınırsız Kitap yayıncılık, 2015)
  • Matbuat tarihine Medhal ilk büyük Muharrirlerden Şinasi 

   Korkmaz, Ferhat (Detay Yayıncılık, 2016)
   Eserin elimizdeki ve Latin harflerine aktardığımız nüshası, ilk ve tek baskısı olan Yeni Matbaa tarafından 1927 yılında yayımlanan nüshasıdır. Atatürk Kitaplığı ve Milli Kütüphane raflarında mevcut olan bu nüsha, 160 ...
  • Orta Asya battalnâmelerinden Seyitbatal Comogu 

   Cicioğlu, Muhammet Nurullah (Kömen Yayınları - Edebiyat Dizisi, 2016)
   Türk destancılık geleneğinin İslamiyet sonrası dönem mahsulleri arasında, daha sonra ortaya konulan "Dânişmendnâme" ve "Saltıknâme" gibi ürünlere örneklik teşkil etmesinden dolayı, Seyyid Battal Gazi Destanı'nın ayrı bir ...
  • Hanımlara mahsus gazete 

   Öztürk, Zehra (İSAM - İslam Araştırmaları Merkezi, 2016)
   19 Ağustos 1311 (31 Ağustos 1895) tarihli ilk sayısında derginin sahibi İbnülhakkı Mehmed Tâhir Efendi, “Tahdîs-i Ni‘met-Ta‘yîn-i Meslek” başlığı altında yayın politikalarını “okuyup yazmayı seven, eğitimli, dindar, iyi ...
  • Yeni Osmanlılar Cemiyeti kurucularından Mehmed Âyetullah Bey: Dönem-İnsan-Eser 

   Korkmaz, Ferhat (Grafiker Yayınları, 2017)
   Cemiyetçiliği, şairliği ve gazeteciliği ile Osmanlı Devleti’nin son döneminin aydın ve sanatçıları arasında önemli bir yere sahip olan Mehmed Âyetullah Bey, 25 Mayıs 1846’da Kahire’de doğmuştur.” “Edebiyat ve siyasetle ...
  • Başlangıcından Cumhuriyet’e Yeni Türk şiirinde melankoli 

   Korkmaz, Ferhat (Grafiker Yayınları, 2018)
   Çalışmanın giriş bölümünde melankoli kavramı hakkında genel bir değerlendirme yapılmıştır. Bu bölümde çalışmanın konusu, amacı, yöntemi ve konu kapsamı hakkında bilgiler verilmiştir. Birinci bölümde melankolinin tanımı, ...
  • Şanlıurfa’da ve Azerbaycan’da gazel okuma geleneği 

   Cicioğlu, Muhammet Nurullah (İlahiyat Yayınları, 2018-06-05)
   Bu kitaptaki makaleler metin yayınları, kelime ve kavramlar, deyimler ve atasözleri, edebî sanatlar, dil ve ağız araştırmaları, şekil ve türler, eser tanıtmaları ve metin anlamaya yönelik yazılar olmak üzere Türkçenin ve ...
  • Ziya Paşa'nın Arz-ı Hâl’i 

   Korkmaz, Ferhat (Hiperlink Yayınları, 2019)
   Ziyâ Paşa’nın 19. yüzyılın ikinci yarısında zor günler geçiren Osmanlı Devleti’nde idari ve mali ıslahatlar yapılması için öneri ve düşüncelerini ortaya koyduğu eseri olan Arz-ı Hâl, genellikle “padişaha sunulan bir dilekçe” ...
  • Sezai Karakoç 

   Zariç, Mahfuz (Akademik Kitaplar Yayınevi, 2019)
   Sezai Karakoç'a göre Kur'an-ı Kerim'de, kimi yerlerde, tekrar varmış gibi görünmektedir; gerçekteyse tekrar gibi görünen yerlerde bir nüans vardır ve bütün bu nüanslar bir araya gelince Kur'an'ın mucizevi yapısı ortaya ...
  • Abdülhak Şinasi Hisar 

   Zariç, Mahfuz (Akademik Kitaplar Yayınevi, 2019)
   Kendisinin ve yakın çevresindeki arkadaşlarının yeri geldikçe vurguladıkları gibi aslında Hisar, yazılarına aktardığı duygu ve kanaatlerin çoğunu, çocukluğunda veya ilk gençliğinde ne hissetmiş ne aklından geçirmiş ne de ...
  • İsmail Safa Muhakematı Edebiyye 

   Zariç, Mahfuz (Detay Yayıncılık, 2019)
   Otuz dört yıllık ömrüne yedi şiir kitabı, bir çeviri roman ve 30 edebi eleştiri yazısı sığdırabilen İsmail Safa edebiyat tarihlerinin kendisinden çoğu kez kısaca söz edip geçtiği yazarlarımızdandır. İsmail Safa; şair Ali ...
  • Ali Nihad Tarlan 

   Bozkurt, Kenan (Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, 2019)
   Dağıstan'dan Erzurum'a göçmüş bir aileden olup 1898 yılında İstanbul'da doğar. Babası üçüncü ordu muhasipliğinden emekli Mehmed Nazif Beydir. Babasından ilk eğitimini alır, ondan Farsça Gülistan ve Bostan'ı okur (Tarlan, ...
  • Şevket ( Mehmed) 

   Bozkurt, Kenan (Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, 2019)
   Şiirlerinde Şevket mahlasını kullanan şâirin asıl adı Mehmed olup 1278/1861-62 yılında Urfa’da doğmuştur. Neccâr-zâde ailesinden olup babası Eyüp Ağa’dır. İlk eğitimini kendisi de şair olan ağabeyi Hikmet’in yanında almaya ...