Batman Üniversitesi Akademik Arşivi, Batman Üniversitesi bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

 • A Basic and Brief Scheme of an Application of a Machine Learning Process 

  ERTUĞRUL, Ömer Faruk; TAĞLUK, Mehmet Emin; KAYA, Yılmaz (Batman Üniversitesi, 2017)
  Machine learning methods are powerful tools in modeling systems or extracting knowledge about a phenomenon from samples. This paper is written in order to make the process of machine learning clearer. Therefore, the reason ...
 • Air Pollution, Pollutant Emissions And Harmfull Effects 

  AYDIN, Hüseyin; İLKILIÇ, Cumali (Batman Üniversitesi, 2017)
  Present paper is an overview of the engine and air pollution problem especially in the urban areas. Air pollution is caused bu pollutant emissions is popular problem that should be solved in the world by means of its ...
 • Experimental Investigation Of Strength Of Embedded Strap Lap Joints Under Tensile Loads 

  İŞCAN, Bahattin (Batman Üniversitesi, 2017)
  In this study, stress behavior of double strap joints under tensile load experimentally investigated. For reinforcing the joint, the strap plates were embedded in the main adherend. Dewveld 530 was used as adhesive material ...
 • 17. ve 18. yüzyıl Kıbrıs Şer‘i Mahkemeleri ve Şer‘iyye Sicillerine Bir Bakış 

  GÜLER, Ümit (Batman Üniversitesi, 2017)
  17 ve 18. yüzyıllarda Kıbrıs, idarî ve adlî yapısı itibariyle tipik bir Osmanlı toprağıdır ve devlet merkezine bağlıdır. Kuruluşundan itibaren şer‘î kaza usulünü benimsemiş olan Osmanlı Devleti’nde şer‘î mahkemeler Tanzimat ...
 • Molla Sadra’da Bilginin Mahiyeti 

  BARAN, Sedat (Batman Üniversitesi, 2017)
  Molla Sadra bilgiyi varlık kavramı gibi bedihi bilmekte ve bunun tanımlanamayacağına inanmaktadır. Ona göre bilginin hakikati bilgi kavramı gibi bedihi olmayıp yalındır. Yani hangi açıdan bakılırsa bakılsın maddeden soyuttur. ...
 • Kur'ân Ayetleri Bağlamında Ayrılıkların Giderilmesi Ve Toplumsal Birliğin Sağlanması 

  AYDIN, Şükrü (Batman Üniversitesi, 2017)
  Allah'ın yarattığı en değerli varlık olan insan, toplumsal bir varlıktır. Tarihi süreçte her toplumda olduğu gibi, Müslüman toplumlarda da bölünmeler, parçalanmalar, buna bağlı olan stereotipik bakışların (kalıp yargılar) ...
 • Arap Dili İle İlgili Bazı Âyetlerin Belâgat Açısından İncelenmesi 

  Salem, Ahmed Badr; ŞİMŞEK, ŞAHİN (Batman Üniversitesi, 2017)
  “Arap dili ile ilgili bazı Ayetlerin belâgat açısından incelenmesi” başlıklı çalışmamızda, ilgili ayetlerin belâgatı üzerinde durduk. Tefsîr âlimlerinin ve edebiyatçıların görüşlerinden yararlanıp, ayetlerin siyak ve ...
 • Meşhur Hadis Âlimi İbn Hacer El-Askalânî’nin Hayatı Ve İlmi Kişiliği 

  TURAN, Mehmet (Batman Üniversitesi, 2017)
  Hadis âlimlerinin temel hedeflerinden biri de Hz. Peygamberden nakledilen söz fiil ve takrirlerin aslına uygun bir şekilde sonraki nesillere aktarılmasıdır. Bu nedenle sünneti tespitte büyük çabalar sarf etmişlerdir. ...
 • Fıkıh Usûlünün Tedvîni ve Hicri III-IV. Asırlarda Fıkıh Usûlü Literatürü 

  SALTEKİN, Abdulbasıt (Batman Üniversitesi, 2017)
  Usûl konularını ele alan ilk eser olan Şâfiî’nin Risale’sinden sonra alanda yaşanmış gelişmeler ile ilgili bir boşluk gözlemlenmektedir. Bu çalışmadaki amacımız “kayıp halka” veya “karanlık çağ” denilen bu döneme bir nebze ...
 • Uluslararası Göç Ve Müslüman Kadınlar (Avrupa Bağlamında) 

  ASLAN, Abdulğalip (Batman Üniversitesi, 2017)
  Küreselleşme paralelinde kadın göçü önemli bir artış sürecinden geçmektedir. Batı toplumlarındaki özellikle Müslüman kadın göçmenlerin sorunları son yıllarda artmıştır. Giderek siyasi arenada meşrulaşan ırkçılık ve yabancı ...

Daha Fazla